Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
Prevodu majetku mesta odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa  § 9a, ods. 8, písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer budúceho prevodu majetku mesta odpredajom a to:
 
KNE parcela č. 1102/2 – ostatná plocha o výmere 5737 m², nachádzajúci sa v k.ú. Rajecká Lesná, evidovaný na LV č. 6105 v rozsahu dielu č. 1 o výmere 26 m² a v rozsahu dielu č. 2 o výmere 69 m²  vyznačenom geometrickým plánom č. 9/2019, ktorý vypracoval Vlastimil Bielik, geodetické práce, IČO: 30468329, so sídlom  Fačkov 72, 01315 Fačkov, overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Žilina dňa 25.07.2019 pod číslom G 1367/19  v prospech budúceho kupujúceho Lhodol, s.r.o.., Dolkam Šuja, 015 01 Rajec IČO360 09 962.
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
 
spoločnosť Lhodol s.r.o. predložila v rámci územného a stavebného konania žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na stavbu: Rozšírenie výroby dolomitov – VTL prípojka plynu – LHODOL s.r.o., Dolkam Šuja. Uvedenou stavbou sa nahradí používanie doterajšieho vykurovacieho systému.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa