Okresný úrad Žilina - Oznámenie o strategickom dokulnente "Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina


OU-ZA-OSZP3-2019/030734-002/ HnI

Oznámenie o strategickom dokulnente "Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2"

Obstarávateľ, Obec Kľače, KI'ače 1, 013 19 Kľače, doručil dňa 26. 06. 2019 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Kľače - Zmeny a doplnky č. 2", ktorý vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Do spisu je možné nahliadnuť(robiť jeho kópie, odpisy a výpisy) a zúčastniť sa konzultácií v zmysle § 63 na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina počas pracovných dní v čase od 8:00 hod do 14:00 hod.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente"Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2" je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-klace-zmeny-doplnky-c-2
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa