M E S T O  R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Rajec
 
         
Zriaďovateľ Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec vyhlasuje dňom 01.07.2019 podľa  
§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z.z.“)
 
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
 
Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec
 
Požadované kvalifikačné predpoklady :
podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
 
-   kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
    ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
    zamestnancov a odborných zamestnancov pre daná druh a typ školy,
-   vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
-   najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.
 
Zoznam požadovaných dokladov :
-    prihláška/žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-    overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
-    štruktúrovaný profesijný životopis,
-    potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
-    lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.),
-    písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
-    čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c)
     zákona č. 596/2003 Z.z.,
-   údaje o preukázaní bezúhonnosti *,
-   súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14  zákona
     č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Iné požiadavky :
-   osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
-   zdravotná spôsobilosť,
-   ovládanie štátneho jazyka,
-   bezúhonnosť,
-   ovládanie legislatívy, právnych predpisov z oblasti školstva,
-   znalosť práce na PC (MS OFFICE, INTERNET),
-   samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, flexibilita
    a zodpovednosť.
 
Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania :
Prihlášku a požadované doklady do výberového konania a potrebné je potrebné zaslať alebo osobne doručiť  v termíne do : 31.7.2019 do 13.00 hod. na adresu : Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením
„Výberové konanie – MŠ, Obrancov mieru – NEOTVÁRAŤ“.  
Obálku označte heslom „VK – riaditeľ MŠ – „NEOTVÁRAŤ“.
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, v prípade osobného doručenia pečiatka podateľne vyhlasovateľa.
 
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dni pred jeho uskutočnením.
                                                     
 
V Rajci, 1.7.2019                                                                              
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa