Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja

ŽiLINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komenského 48, 011 09 Žilina 1

Naše číslo 04321/2019/ORR-10
Vybavuje - tel. kontakt Ing. Katarína Náhliková / 5032 310
Žilina 3.6.2019

VEC: Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16, ods.2) v nadväznosti na § 10 Zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením.§ 19b ods. l písm. a) uvedeného zákona oznamuje začatie obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja.
Predmetom riešenia územnoplánovacej dokumentácie regionálnej úrovne bude najmä:
- priemet regionálnych a nadregionálnych koncepcií a javov ovplyvňujúcich priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Žilinského kraja, ktorý je zároveň riešeným územím Územného plánu regiónu Žilinského kraja,
 
- určenie regulatívov a zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu v jeho záväznej časti a spracovanie jeho smernej časti v zmysle § 11 Vyhlášky MŽP SR 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a na základe podnetov a návrhov orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých právnických osôb,
 
- zosúladenie so záväznou časťou Koncepcie územného rozvoja Slovenska v znení Zmien a doplnkov č.1.

...plné znenie v prílohe:
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa