VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Kľače, Kľače 1 013 19 Kľače

Čislo spisu: 103/2019
V Kl'ačoch, dňa 11.06.2019
Zverejnené (vyvesené) dňa: 11.06.2019
Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa: .
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ......

Vyvesené na úradnej tabuli obce, uverejnené na internetovej stránke: www.klace.sk

Obec KI'ače

obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskoršich predpisov (ďalej "stavebný zákon")

oznamuje

dotknutým orgánom verejnej správy, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, fyzickým a právnickým osobám a verejnosti

verejnou vyhláškou začatie prerokovania
Návrhu Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2

v súlade s §§ 22, 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich predpisov.

Oznámenie o prerokovani Územného plánu obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2 sa zasiela dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo.

V zmysle § 22 odseku 5, zákona č. 50 I 1976 Zb. v zneni neskorších predpisov, obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu Územného plánu obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2 do 30 dni odo dňa, keď o ňom boli upovedomené, doručen im obstarávateľovi písomnou formou. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Návrh "Územného plánu obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2" je vystavený počas 30 dní odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce www.klace.sk. a na verejné nahliadnutie je prístupný na obecnom úrade, v úradných hodinách.

Verejnosť, právnické osoby sú oprávnené podať pripomienky k Návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dni odo dňa oznámenia pisomnou formou doručenim na obecný úrad Kľačoch. Na stanoviská doručené po tejto lehote sa neprihliada.
 

Jozef Jánošík
Starosta obce
 
 
položka sa otvorí v novom okne
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa