Uznesenia č. 30 - 59 Mestského zastupiteľstva v Rajci schválené na zasadnutí MsZ dňa 23. mája 2019

Uznesenia č. 30 - 59 Mestského zastupiteľstva v Rajci
schválené na zasadnutí MsZ dňa 23. mája 2019

Uznesenie č. 030
Uznesenie č. 031
Uznesenie č. 032
Uznesenie č. 033
Uznesenie č. 034
Uznesenie č. 035
Uznesenie č. 036
Uznesenie č. 037
Uznesenie č. 038
Uznesenie č. 039


Uznesenie č. 040
Uznesenie č. 041
Uznesenie č. 042
Uznesenie č. 043
Uznesenie č. 044
Uznesenie č. 045
Uznesenie č. 046
Uznesenie č. 047
Uznesenie č. 048
Uznesenie č. 049


Uznesenie č. 050
Uznesenie č. 051
Uznesenie č. 052
Uznesenie č. 053
Uznesenie č. 054
Uznesenie č. 055
Uznesenie č. 056
Uznesenie č. 057
Uznesenie č. 058
Uznesenie č. 059


Uznesenie č. 030
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 30/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
rečnícky čas na vystúpenie rečníka v dĺžke troch minút.

Peter Hanus, Mgr.   x  
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka   x  
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x x  
Ján Pekara   x  
Peter Pekara, Ing.   x  
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr.   x  
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 031
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č.31/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 1 – 28/2019, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 28.februára 2019
2. Prehľad plnenia uznesenia č. 29/2019, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 8. apríla 2019.
3. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 28. februára 2019

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 032
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 32/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
použiť zostatok prostriedkov schváleného UZN č. 33/2017 na kapitálové výdavky vo výške 2321,45 € na rekonštrukciu – vybudovanie cesty na ul. Partizánska.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 033
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 33/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
použiť zostatok investičného úveru schváleného UZN č. 9/2018 na kapitálové výdavky vo výške 20 503,02 € na rekonštrukciu – vybudovanie cesty na ul. Partizánska.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 034
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 34/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 8/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 9/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy Rajec
c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy
d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 16/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy
f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy
g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
h) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 19/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Uznesenie č. 035
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 35/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) výsledok hospodárenia v Domove vďaky za rok 2018 vo výške 56,42 €
b) odporúča pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov v roku 2019 a sledovať čerpanie v priebehu roka
c) Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočetovej organizácie Domov vďaky za rok 2018

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 036
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č.36/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) výsledok hospodárenia v Základnej škole za rok 2018 vo výške 11,14 €
b) odporúča pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov v roku 2019 a sledovať čerpanie v priebehu roka
II. berie na vedomie
a) výsledok hospodárenia v Základnej umeleckej škole za rok 2018 vo výške 67,97 €
b) odporúča pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov v roku 2019 a sledovať čerpanie v priebehu roka.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 037
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 37/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Správu UIK
2. Správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2018
3. Poznámky k 31.12.2018

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 038
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 38/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2018
3. výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2018

II. schvaľuje
Záverečný účet Mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing.     x

Uznesenie č. 039
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 39/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 155 044,00 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec
2. výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 245 203,31 € na kapitálové výdavky Mesta Rajec

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 040
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 40/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 041
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 41/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2017 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec     x
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 042
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 42/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec
II. schvaľuje
vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku:
Interaktívna tabuľa + príslušenstvo, MŠ, ul. Mudrochova – 1800,- €

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 043
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 43/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 1 k Smernici o určení poplatkov za poskytnuté služby na Mestskom úrade v Rajci.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 044
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 44/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko komisie výstavby a ŽP zo dňa 6.5.2019, stanovisko finančnej komisie zo dňa 9.5.2019 a stanovisko komisie sociálno-zdravotnej.
II. odporúča
MsÚ zabezpečiť dopracovanie PHSR Mesta Rajec. aktualizácia 2019 – 2025.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 045
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 45/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2019 a stanovisko finančnej komisie zo dňa 9.5.2019, ktoré odporučili schváliť POH Združenia obcí Rajeckej doliny na roky 2016-2020
II. schvaľuje
Program odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016 – 2020.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 046
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 46/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko komisie výstavby a ŽP zo dňa 6.5.2019, ktorá odporučila schváliť začatie obstarania zmien a doplnku č. 2 ÚP mesta Rajec
II. schvaľuje
začatie obstarania Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Rajec.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 047
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č.47/2019
Róbert Augustín, Mgr. x   x Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. stanovisko komisie výstavby a ŽP zo dňa 6.5.2019, ktorá odporučila schváliť Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 tak, ako bol navrhnutý.
2. stanovisko finančnej komisie zo dňa 9.5.2019, ktorá odporučila schváliť Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 s pripomienkou.
II. schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu podľa pripomienok, ktoré boli vznesené na rokovaní MZ.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr.   x  
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 048
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 48/2019
Róbert Augustín, Mgr.   x   Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. žiadosť Ing. Martina Cibulku bytom Smreková 3094/15, 010 07 Žilina doručenú dňa 04.03.2019 pod č. 884/2019 vo veci prenájmu prípadne odkúpenia pozemkov KNC parcela č. 2124/370, KNC parcela č. 2124/371 a KNC parcela č. 2124/372 nachádzajúcich sa v k.ú. Rajec, zapísaných na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec
2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 06.05.2019, ktorá neodporučila schváliť žiadateľovi prenechanie pozemkov do nájmu ani prevod pozemkov odpredajom
3. stanovisko finančnej komisie zo dňa 09.05.2019. Komisia sa informovala, či nie sú na pozemku inžinierske siete a či nebude problém s prístupovými cestami do mesta a odporučila pripraviť podklady na odpredaj
II. schvaľuje
prebytočnosť pozemkov KNC parc. č. 2124/370, druh pozemku orná pôda o výmere 263 m², KNC parc. č. 2124/371, druh pozemku orná pôda o výmere 235 m² a KNC parc. č. 2124/372, druh pozemku orná pôda o výmere 120 m², zapísaných na LV č. 1500 pre obec Rajec, okres Žilina, k.ú. Rajec a zámer ich prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
III. ukladá
MsÚ Rajec pripraviť Podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov KNC parc. č. 2124/370, druh pozemku orná pôda o výmere 263 m², KNC parc. č. 2124/371, druh pozemku orná pôda o výmere 235 m² a KNC parc. č. 2124/372, druh pozemku orná pôda o výmere 120 m², zapísaných na LV č. 1500 pre obec Rajec, okres Žilina, k.ú. Rajec na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr.     x
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara     x
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc.     x
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing.   x  
 

Uznesenie č. 049
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 49/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. žiadosť Ing. Miroslava Mikulu bytom Fačkov 103, 013 15 Fačkov vo veci odkúpenia pozemku KNC parcela č. 2124/286, druh pozemku orná pôda o výmere 158 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1
2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 06.05.2019, ktorá neodporučila schváliť prevod – odpredaj pozemku, odporučila prenechať pozemok do nájmu žiadateľovi a pri prenájme uplatniť ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa
3. stanovisko finančnej komisie zo dňa 09.05.2019, ktorá odporučila preskúmať vlastníkov susednej parcely, či nebude mať záujem o kúpu vzhľadom na celistvosť a prístupovú cestu k tejto parcele. Treba zvážiť aj to, že parcela susedí s pripravovanými pozemkovými úpravami, kde sa bude riešiť individuálna výstavba, cena za odpredaj bola odsúhlasená – 15 €.
II. schvaľuje
prebytočnosť pozemku KNC parc. č. 2124/286, druh pozemku orná pôda o výmere 158 m², zapísaný na LV č. 3333 pre obec Rajec, okres Žilina, k.ú. Rajec a jeho prenájom žiadateľovi Ing. Miroslavovi Mikulovi, bytom Fačkov 103, 013 15 Fačkov ako prípad podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
III. ukladá
MsÚ Rajec pripraviť podklady k prenájmu pozemku KNC parc. č. 2124/286, druh pozemku orná pôda o výmere 158 m² na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing.   x  
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr.   x  
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Uznesenie č. 050
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 50/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Uznesenie č. 50/2019
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. žiadosť Miroslava Hulína a manželky Kataríny rod. Paulínyovej, obaja bytom Nádražná 489/37 Rajec vo veci odkúpenia pozemku KNC parcela č. 1399/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, ktorý vznikol odčlenením od KNE parcely č. 7085, druh pozemku ostatné plochy o celovej výmere 6208 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 na základe geometrického plánu č. 43432611-013/2019 vyhotoveného Ing. Radomír Blažek – Geodetic dňa 21.01.2019
2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 14.02.2019, ktorá odporučila odpredať pozemok KNC parcelu č. 1399/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 za cenu 10€/m², čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 73 m² celkovú kúpnu cenu 730,- € a pri prevode uplatniť ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa
3. stanovisko finančnej komisie zo dňa 09.05.2019, ktorá skonštatovala, že vstup do rodinného domu a predzáhradku užívajú žiadatelia dlhodobo, susediace vstupy a predzáhradky tvoria jednu ucelenú stavebnú čiaru a odporučila odpredať pozemok KNC parcela č. 1399/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 za cenu 10€/m², čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 73 m² celkovú kúpnu cenu 730,- €.
II. konštatuje,
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli Mesta Rajec, webovej stránke mesta v termíne od 03.05.2019 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa a na Ústrednom portáli verejnej správy – www.slovensko.sk od 07.05.2019 do konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa).
III. schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku KNC parcela č. 1399/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, ktorý vznikol odčlenením od KNE parcely č. 7085, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6208 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 z dôvodu, že v súčasnosti je pozemok dlhodobo užívaný žiadateľmi, pre mesto nevyužiteľný, so susednými pozemkami – oploteniami tvorí stavebnú čiaru.
IV. schvaľuje
prevod pozemku KNC parcela č. 1399/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 , ktorý vznikol odčlenením od KNE parcely č. 7085, druh pozemku ostatné plochy o celovej výmere 6208 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 na základe geometrického plánu č. 43432611-013/2019 vyhotoveného Ing. Radomír Blažek – Geodetic dňa 21.01.2019 a to kúpou do vlastníctva žiadateľov Miroslav Hulín a manželka Katarína rod. Paulínyová, obaja bytom Nádražná 489/37 Rajec za kúpnu cenu 10,00 €/m2, čo predstavuje za výmeru 73 m2 celkovú kúpnu cenu 730,00 € s uplatnením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že pozemok KNC parcela 1399/2 je už niekoľko desiatok rokov užívaný pokojne a nerušenie ako spevnený vstup zo zámkovej dlažby a predzáhradka k rodinnému domu žiadateľov, predtým užívaní rodičmi žiadateľky. V súčasnosti je pozemok oplotený, pre mesto nevyužiteľný. Pozemok je zaťažený bremenom spočívajúcom v osadení stĺpa elektrického vedenia. Pozemok svojim umiestnením a výmerou nie je možné využiť ako samostatnú parcelu na iné účely. O odpredaj pozemku doteraz nik iný neprejavil záujem.
V. ukladá
kupujúcemu zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 730,00 € na účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s. na číslo účtu v tvare IBAN: SK 46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
VI. schvaľuje,
aby poplatky spojené s prevodom uhradil žiadateľ – kupujúci a to najmä poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Uznesenie č. 051
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 51/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. žiadosť Slovenského hydrometeorologického ústavu so sídlom Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 doručenú dňa 20.02.2019 pod č. 716/2019 doplnenú emailom dňa 05.04.2019 vo veci umiestnenia, rekonštrukcie, obnovy a prevádzky objektov štátnej monitorovacej siete povrchových vôd na časti pozemku KNE p.č.7087/1
2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 06.05.2019, ktorá odporučila uzavrieť so žiadateľom Zmluvu o výpožičke pozemku na dočasné bezplatné užívanie na dobu určitú 15 rokov s uplatnením ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa
3. stanovisko finančnej komisie zo dňa 09.05.2019, ktorá odporučila prenechať žiadateľovi pozemok do užívania bezodplatne.
II. schvaľuje
uzavretie Zmluvy o výpožičke pozemku na dočasné bezplatné užívanie, ktorou sa prenecháva pozemok KN E parcela č. 7087/1, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 5899 m² v časti o výmere 1 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec do výpožičky žiadateľovi: Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37, IČO: 156884 za podmienok:
a) účel výpožičky: umiestnenie objektu štátnej hydrologickej siete
b) cena: bezodplatne
c) doba výpožičky: určitá 15 rokov
d) výpovedná doba: 6 mesiacov
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že SHMÚ plánuje uskutočniť projekt, ktorého hlavnou úlohou je rekonštrukcia a obnova pozorovacích objektov, ktoré sú súčasťou štátnej hydrologickej siete z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť potrebnú modernizáciu monitorovacej siete povrchových vôd v Slovenskej republike za účelom zabezpečenia kvalitnej bázy údajov o stave povrchový vôd.
III. konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do výpožičky je zverejnený na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta v termíne od 06.05.2019 a na Ústrednom portáli verejnej správy – www.slovensko.sk od 07.05.2019 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Uznesenie č. 052
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 52/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. žiadosť p. Emílie Smatanovej, bytom Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec doručenú dňa 04.04.2019 pod č. 1218/2019 vo veci prenájmu pozemku pod garážou č.11 a to KNC parcely č. 2156/52, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 14 m² nachádzajúci sa v k.ú. Rajec pri sídlisku juh
2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 06.05.2019, ktorá odporučila prenechať pozemok KNC parcelu č. 2156/52, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m² do nájmu žiadateľke na dobu neurčitú a pri prenájme uplatniť § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa.
3. stanovisko finančnej komisie zo dňa 09.05.2019, ktorá odporučila prenechať pozemok KNC parcelu č. 2156/52 druh pozemku trvalé trávnaté porasty pod garážou č.11 o výmere 14 m² do nájmu žiadateľke. Cena nájmu:0,64 €/m² + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie.
II. schvaľuje
prebytočnosť pozemku KN C parcely č. 2156/52, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m², evidovaného na LV č. 3333, pre obec Rajec, okres Žilina, k.ú. Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 z dôvodu, že pozemok je pre mesto nevyužiteľný nakoľko na pozemku je postavená stavba garáže, ktorú po smrti manžela naďalej užíva žiadateľka.
III. schvaľuje
prenechanie pozemku KN C parcelu č. 2156/52 pod garážou č.11, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m², evidovaného na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi:
Emília Smatanová, bytom Mudrochova 929/7, 015 01 Rajec
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.11
b) cena nájmu:0,64 €/m² + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie. Pri podpise zmluvy bude cena nájmu 9,01€/rok
c) doba nájmu: neurčitá
d) výpovedná doba: 3 mesiace
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, pozemok KNC parcela č. 2156/52 pod garážou č.11 bol prenajatý nájomnou zmluvou manželovi žiadateľky p. Vladimírovi Smatanovi, ktorý zomrel 28.03.2018. Pozemok pod garážou č.11 užívali manželia spoločne od roku 1993. Po smrti manžela má p. Smatanová záujem naďalej užívať pozemok pod garážou. Zmluva o nájme pozemku bude uzatvorená so žiadateľkou p. Emíliou Smatanovou za tých istých podmienok (nemení sa predmet nájmu, účel, výmera a výška nájomného).
IV. konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta od 06.05.2019 a na Ústrednom portáli verejnej správy – www.slovensko.sk od 07.05.2019 do konania MZ (vrátane tohto dňa).

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Uznesenie č. 053
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 53/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 06.05.2019 a stanovisko finančnej komisie zo dňa 09.05.2019, ktoré odporučili odkúpiť od predávajúcej pozemky KN C parcela č. 2135/8, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 914 m², v podiele 1/4, čo predstavuje výmeru 228,50 m² z celku a KN C parcela č. 2136/27, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 10 m², v podiele 1/4, čo predstavuje výmeru 2,5 m² z celku za cenu 6,-€/m², čo predstavuje vo finančnom vyčíslení čiastku 1386,- €.
II. schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ v pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rajec, evidovaných na Okresom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na LV č. 2869 a to:
a) KN C parcele č. 2135/8, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 914 m²,
v podiele 1/4, čo predstavuje výmeru 228,50 m² z celku
b) KN C parcele č. 2136/27, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 10 m², v podiele 1/4, čo predstavuje výmeru 2,5 m² z celku
kúpou od predávajúcej: Lenky Špánikovej, nar. 27.05.1974, bytom Příbramská 1029/30, Aš, 352 01 do výlučného vlastníctva Mesta Rajec za dohodnutú kúpnu cenu 6,- €/m², čo predstavuje vo finančnom vyčíslení čiastku 1386,- € v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1386,- eur (slovom jedentisíctristoosemdesiatšesť eur) prevodom na účet predávajúcej do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
III. schvaľuje,
aby poplatky spojené s prevodom a to najmä poplatok za vklad do katastra nehnuteľnosti zaplatil kupujúci.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš neprítomný
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Uznesenie č. 054
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 54/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na
rok 2018 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.20/2019
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2019 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 20/2019.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing.     x

Uznesenie č. 055
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č.55/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
účel použitia finančných darov maximálne do výšky 6142,15 € na vyhotovenie bleskozvodu na budove Domov vďaky Rajec.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš neprítomný
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 056
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 56/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní elektronických služieb

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš neprítomný
Martin Matejka s    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 057
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č.57/2019
Róbert Augustín, Mgr. neprítomný Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na II. polrok 2019.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš neprítomný
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č.058
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 58/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hl kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 28. februára 2019 do 23. mája 2019.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš neprítomný
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 059
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 59/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva
PaedDr. Jána Mihalca, člena Rady školy za zriaďovateľa pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec z dôvodu písomného sa vzdania členstva.

II. deleguje
Jána Kavca za člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec za zriaďovateľa.

Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec     x
Lumír Kardoš neprítomný
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing.     x
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr.     x
Zuzana Žideková, Ing. x    
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa