O Z N A M
 
STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina zaslal v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj na zverejnenie.
 
Mesto Rajec ako dotknutá obec  v zmysle vyššie uvedeného zákona oznamuje verejnosti zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“. 
Oznámenie je dostupné na:
 
 
alebo na webovej stránke mesta: www.rajec.sk
 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na adresu Okresného úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
           
V Rajci, 3.6.2019
 
 
Bc. Júlia Tomčíková
Vedúca oddelenia výstavby
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa