Obec Rajecká Lesná
Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná
 
Č.j.:
04/1691/2019-Lő
 
dňa 30.5.2019
 
Č. záznamu:
04/1691/2019/UR/15-Lő
 
 
 
 
Vybavuje:
Tel:
E-mail:
Ing. Miroslava Lőrincová
041/507 65 15, 0917 250 153
miroslava.lorincova@rajec.sk
 
 
 
 
 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
 
Obec Rajecká Lesná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 23.4.2019 podal
 
LHODOL s. r. o., 015 01  DOLKAM Šuja
 
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 
r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y
Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1574/1 (Záhrada), register "C" parc. č. 2672/13 (Ostatná plocha), register "C" parc. č. 2729/1/d, register "C" parc. č. 2731/1 (Zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Rajec, register "C" parc. č. 1571/1 v katastrálnom území Rajecká Lesná.
 
Popis stavby:
-          SO 01 VTL prípojka plynu
-          SO 02 Regulačná stanica plynu
-          SO 03 Priemyselné plynovody
-          SO 04 Káblová NN prípojka, elektroinštalácia
 
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 1574/1, 2672/13, 2729/1/, 2731/1 v katastrálnom území Rajec, register "C" parc. č. 1571/1 v katastrálnom území Rajecká Lesná, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:500 , kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
 2. Stavba: vybudovanie VTL prípojky plynu DN 50 PN 6,3 MPa dĺžky 10 m z oceľových rúr. Pre reguláciu plynu a fakturačné meranie spotreby plynu je navrhovaná regulačná stanica plynu RS 500 1/l s odorizačným zariadením s výkonom max. 500 m³  ZP. Technologická časť RS bude umiestnená v samostatnej budove- skrini. Skriňa RS bude situovaná na parcele 1574/1 k. ú. Rajecká Lesná, južne od prístupovej komunikácie z obce Šuja k DOLKAM Šuja. Z RS bude vedený prívod plynu o tlaku PN 0,3 MPa do DOLKAMu okrajom prístupovej komunikácie v zemi po halu skládky dolomitov. Na konci haly stúpne na obslužnú lávku dopravníkového pásu a po tejto lávke bude vedené po stĺp potrubnej konštrukcie. Na tejto konštrukcii stúpne do výšky potrubného mostu, kde sa bude rozvetvovať pre jednotlivé miesta spotreby plynu- sušice s plynovými horákmi / LHODOL 1, CPP2, LHODOL 3/. Prívod plynu pre LHODOL 1 a CPP2 bude vedený po existujúcej potrubnej lávke až pred miestnosť, v ktorej je umiestnený plynový horák, doteraz bol sušič vykurovaný olejovým horákom. Prívod plynu pre LHODOL 3 bude vedený po obvodovom plášti navrhovaného technologického zariadenia až pred miestnosť horáka. Pre sušiace pece LHODOL 1 a 3 sú navrhnuté plynové horáky weishaupt 1730 kW typ WM-G20/2-A/ZM-R s hodinovou potrebou plynu 180 m³/h. Pre sušiacu pec CPP2 je navrhnutý plynový horák ENERGITECHNIK  o výkone 1100 kW s hodinovou potrebou plynu 110 m³/h. Horáky sú opatrené zabezpečovacou radou / s doregulovaním / s HUP horáka.
 3. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou
 4. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou č. 369/2001 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zabezpečujúce užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 5. Možnosť umiestnenia zariadenia staveniska – bude určená v ďalšom konaní v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov a obcou
 6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby.
 7. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné siete a ich ochranné pásma
 8. Dodržiavať čistotu všetkých komunikácií počas stavby a rozkopané úseky uviesť do pôvodného stavu, v prípade poškodenia komunikácií prípadne iných nehnuteľností pri realizácii výstavby , stavebník zodpovedá za vzniknutú škodu v zmysle platnej legislatívy.
 9. Mesto Rajec zo dňa 12.11. 2018 pod číslom 310/2018/OVS-3254 ‣ pozemku KNE parcely č. 4-1002/2 , druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 5737 m2 evidovaná na LV č. 6105 pre kat. územie Rajecká Lesná, ktorá je z časti identická s KNC parcelou č. 1569/1, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 4168 m2 kat. územie Rajecká Lesná bez evidencie na LV, súhlasí s osadením regulačnej stanice plynu na danom pozemku. ‣ Pozemku KNE parcely č. 1040 , druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 31102 m2 evidovaná na LV č. 3333 pre kat. územie Rajec a pozemku KNE parcela č. 1002, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 16093 m2 evidovaná na LV č. 3333 pre kat. územie Rajec, ktoré sú z časti identické s KNC parcelou č. 2729/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5444 m2 kat. územie Rajec bez evidencie na LV, súhlasí s osadením - položením STL plynovodu do areálu spoločnosti Dolkam a.s. a Lhodol s.r.o. ‣ Pre potreby vydania stavebného povolenia na plynofikáciu bude na základe predloženej projektovej dokumentácie vydané záväzné stanovisko. ‣ Vzťah k zahraným pozemkom bude riešený formou uzavretia : Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pod regulačnou stanicou, Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre položenie STL rozvodu plynu ‣ Návrhy obidvoch zmlúv predloží žiadateľ, súhlas s ich uzavretím podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve. ‣ Upozorňujeme žiadateľa, že v blízkosti návrhu trasy osadenia regulačnej stanice a vedenia STL rozvodu plynu sa nachádza prírodná rezervácia Šujské rašelinisko, ktoré je v 4. stupni ochrany prírody. ‣ Toto stanovisko bude slúžiť ako podklad ku vydaniu územného rozhodnutia stavby.
 10. Obec Rajecká Lesnázo dňa 23.4.2019 súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „ Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu“ .
 
 1. 11.  Stanoviská správcov sietí a dotknutých orgánov:
 • Slovak Telekom zo dňa 25.3.2019 pod číslom 6611907543 ‣ Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. ‣ Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: ‣ Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. ‣ Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. ‣ Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: ‣ V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. ‣ Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. ‣ Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.  ‣ V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. ‣ Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. ‣ V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. ‣ Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. ‣  Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. ‣ Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. ‣ Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.‣ Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. ‣ Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 
• Orange Slovensko a. s. zo dňa 3.4.2019 pod číslom BB-0920/2019 nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. ‣ Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechnicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi PTZ. ‣ Upozorňujeme, že • vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov • rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia ‣ Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi / •   preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, • dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou •        pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 • overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),  • pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ • ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ : V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.
 
• Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. zo dňa 1.4.2019 pod číslom PS/2019/005357 ‣ Vzhľadom na to, že riešené územie nezasahuje do ochranného pásma vedenia V495, nemáme pripomienky k PD na predmetnú stavbu
 
• Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, a. s.  zo dňa 15.3.2019 pod číslom TD/PS/0049/2019/Ki SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: VŠEOBECNÉ PODMIENKY: ‣ Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, ‣ stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, ‣ stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, ‣ pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). ‣ v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, ‣ TECHNICKÉ PODMIENKY: ‣ stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti č. 8007961118, ‣  stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, ‣ stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., ‣ stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D, ‣ OSOBITNÉ PODMIENKY: ‣  Na plynovej prípojke musí byť vykonaná úradná skúška oprávnenou právnickou osobou v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. Za technické riešenie objektov S002-S004 zodpovedá projektant a montážna organizácia
 
• Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. zo dňa 4.4.2019 pod číslom O19007885/LKo ‣ S navrhovanými stavebnými objektami SO 01 až SO 04 v k. ú. Rajec a Rajecká Lesná súhlasíme. Záujmovým územím navrhovanej stavby toho času neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
 
• Stredoslovenská distribučná zo dňa 11.4.2019 pod číslom 4600050866/72 ‣ V predmetnej lokalite katastra Rajecká Lesná podľa predloženej situácie sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia ‣ Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 .metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.‣ Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky  ju vytýčiť. ‣ Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. ‣ V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. ‣ Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv vytýči určený pracovník SSD. ‣        Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. ‣ V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. ‣ Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. ‣ Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
 
• Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany zo dňa 26.4.2019 pod číslom CS SVP OZ PN 2843/2018/2 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu za nasledovných podmienok: ‣ prípojku plynu a NN prípojku žiadame trasovať v zmysle predloženej PD, t.z. v krajnici prístupovej cesty do areálu Dolkam Šuja ‣ -      po vytýčení trasy plynu a NN prípojky, pred realizáciou výkopových prác prizvať správcu toku, Ing. Michal Gábor, tel.: 0903 403 220
 
• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline zo dňa 9.4.2019 pod číslom ORHZ-ZA2-2019/000311 nemá námietky k uvedenému projektu
 
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA zo dňa 30.4.2019 pod číslom NPMF/24-004/2019 ‣ Lokalita regulačnej stanice (RS) sa nachádza na území Prírodnej rezervácie Šujanské rašelinisko, kde podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí štvrtý stupeň ochrany. Táto PR je zároveň aj Územím európskeho významu SKUEV 0255 Šujanské rašelinisko. V zmysle RUSES Žilina sa lokalita výstavby RS nachádza v regionálnom biocentre Rbc 33 Šujanské rašelinisko. ‣ Vzhľadom na fakt, že umiestnenie RS do inej pozície nie je možné z dôvodu odstupových vzdialeností plynovodu od súčasných sietí (VTL trasa plynu v smere na Rajeckú Lesnú, prístupovú komunikáciu a vedenie kanalizácie odpadových vôd zo skládky komunálneho odpadu), Správa NP Malá Fatra súhlasí s umiestnením RS v zmysle pôvodného návrhu. ‣ Nepredpokladáme významný negatívny vplyv umiestnenia RS na SKUEV 0255 Šujanské rašelinisko, keďže biotop Kr8 (vŕbové kroviny stojacich vôd), ktorého súčasťou je navrhovaná RS, nie je jeho predmetom ochrany.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 27.5.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP1-2019/024850-003/Bra ‣  pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhĺbeniu výkopu. Ak nebude možné v deň realizácie výkop zasypať, je potrebné zabezpečiť, aby do priestoru nemohli vniknúť živočíchy, vrátane veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam dôjde k uviaznutiu živočícha, je nutné ho šetrne odobrať a vypustiť späť do prírody; ‣ prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nepoužije na terénne úpravy, bude umiestnená na riadenú skládku odpadov; ‣ v trase navrhovaného plynovodu bude výrub drevín realizovaný len v nevyhnutných prípadoch a bude vykonávaný mimo vegetačného a hniezdneho obdobia, t. j. od 15.8. do 31.3. nasledujúceho roka; ‣ zabezpečiť, aby nevznikali plochy ruderálnej vegetácie, resp. aby sa zabránilo k rozšíreniu nepôvodných inváznych rastlín, t. j. dodržiavať § 7b zákona.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 10.4.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/016685-004/Bre  nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok: ‣ vzhľadom na rozmery regulačnej stanice a potrebu jej oplotenia, neodporúčame umiestniť regulačnú stanicu na navrhovanej lokalite, nakoľko navrhovaná lokalita je súčasťou PR Šujské rašelinisko, a odporúčame umiestnenie regulačnej stanice na druhej strane cesty, resp. mimo PR Šujské rašelinisko (v prípade potreby príslušná odborná organizácia ŠOP SR. Správa N P Malá Fatra môže poskytnúť hranice PR Šujské rašelinisko vo formáte shp. alebo mapový podklad). ‣ pri realizácií výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň. ako dôjde k vyhĺbeniu výkopu tak. aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc (pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.) ‣ prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nepoužije na terénne úpravy, bude umiestnená na riadenú skládku odpadov. ‣ výruby drevín v trase navrhovaného plynovodu budú realizované len v nevyhnutných prípadoch a budú vykonávané mimo vegetačného a hniezdneho obdobia - od 15.8. do 31.3. nasledujúceho roku. ‣ bude dodržaný § 7b zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a povinnosti týkajúce sa inváznych druhov rastlín z neho vyplývajúce, ‣ investor predloží na vyjadrenie (podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona) dokumentáciu vypracovanú pre účely vydania stavebného rozhodnutia
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 22.3.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/016684-002/Deb  ‣ súhlasí za týchto podmienok ‣ odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke; ‣ výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy; ‣ investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe d'alšieho nakladania s nimi;  ‣ doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku EIA zo dňa 15.5.2019 pod číslom  OU-ZA-OSZP3-2019/023400-002/Hnl ‣ Zmenou technológie dôjde k zníženiu emisií znečisťujúcich látok a k zníženiu pravdepodobnosti ohrozenia vodných zdrojov. ‣ K PD dali súhlasné stanoviská jednotlivé úseky odboru/starostlivosti o životné prostredie, na základe ktorých je možné konštatovať, že plynofikácia objekjtu nebude mať zmenený vplyv na životné prostredie.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej vodnej správy zo dňa 25.4.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/016682-002/Ros súhlasíme za nasledovných podmienok: ‣ Stavebník je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona). ‣ Križovanie alebo súbeh stavby s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou odsúhlasiť s vlastníkom a prevádzkovateľom týchto inžinierskych sietí.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia zo dňa 5.4.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/016683-002/Bar v stavebnom konaní doložiť súhlas v zmysle orgánu ochrany ovzdušia podľa $ 17 ods. 1 písni, a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 
 1. Územné rozhodnutie má podľa §40 ods.1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.
 2. Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.
13.
  
Odôvodnenie:
Dňa 23.4.2019 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.5.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Stanoviská oznámili: SPP-D a.s., Stredoslovenská Distribučná, a.s., SeVaK a.s., SEPS, SVP š.p., Slovak Telekom a.s., Orange Slovakia a.s., OR HaZZ, OU OPaŽP na úseku štátnej vodnej správy, OU OPaŽP  odpadové hospodárstvo, OU OPaŽP na úseku ochrany ovzdušia, OU OPaŽP ochrana prírody a krajiny, OU OPaŽP EIA, OU OPaŽP ochrana prírody a krajiny kraja
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania: LHODOL s. r. o., Mesto Rajec, vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
 
Upozornenie:
Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby. Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.
 
 
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §53 a §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Rajecká Lesná, Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých.
 
 
 
 
 Miloš Mikula
starosta obce Rajecká Lesná
 
Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
 
Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
 
 
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 9.5.2019.
 
Príloha pre navrhovateľa:
-          overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 
Doručí sa:
účastníci (doručenky)
LHODOL s. r. o., DOLKAM Šuja, 015 01  Rajec
Mesto Rajec, Nám. SNP súp. č. 2/2, 015 01  Rajec
vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška
 
dotknuté orgány
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19  Bratislava
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina
SEPS, Mlynské nivy súp. č. 59, 824 84  Bratislava
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80  Piešťany
Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62  Bratislava
Orange Slovakia a.s., Metodova súp. č. 8, 821 09  Bratislava
OR HaZZ, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01  Žilina
OU OPaŽP na úseku štátnej vodnej správy, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08  Žilina
OU OPaŽP  odpadové hospodárstvo, Námestie M. R. Štefánika súp. č. 1, 010 01  Žilina
OU OPaŽP na úseku ochrany ovzdušia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
OU OPaŽP ochrana prírody a krajiny, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08  Žilina
OU OPaŽP ochrana prírody a krajiny kraja , Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08  Žilina
OU OPaŽP EIA, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
 
ostatný(í)
Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná súp. č. 82, 013 15  Rajecká Lesná
 
 
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa