VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
 
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321 575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Štatutárny orgán: Ing. Milan Lipka, primátor mesta
Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky: Ing. Hodasová Miroslava, ref. evidencie majetku a predaja majetku, t. č. 041/5076511, miroslava.hodasova@rajec.sk
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Kontaktná osoba : Ing. Lucia Rybárová, ref. pre VO, t.č. 041/5076516,
 
2. Predmet obstarávania
 
Názov zákazky: Jednoduché pozemkové úpravy včasti Záhumnie, k. ú. Rajec (JPÚ Rajec - Záhumnie)
 
Druh zákazky: služba
 
CPV: 71351810-4 Topografické služby
 
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v k.ú. Rajec, lokalita Rajec-Záhumnie, mesto Rajec, okres Žilina, kraj Žilinský (ďalej len JPÚ Záhumnie).
Obvod projektu pozemkových úprav je zadefinovaný v grafickej prílohe (Príloha č. 3). Výmera obvodu JPÚ Záhumnie je 16,95 ha, t.j. 169521 m2, z toho 20 parciel registra C KN, 136 parciel E KN.
Popis a harmonogram plnenia etáp zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka-vzor. Jednoduché pozemkové úpravy musia byť vypracované a vykonané podľa Zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa Zákona NR SR č. 162/1995 Zb.z. o katastri nehnuteľností a ozápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a podľa Metodického návodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR číslo MN 74.20.73.46.30 na vykonanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav.
Verejný obstarávateľ neorganizuje prehliadku miesta plnenia predmetu zmluvy.
 
Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti. Ponuku je potrebné predložiť na všetky položky predmetu zákazky. Ponuka predložená len na časť položiek nebude zaradená do vyhodnotenia a bude sa k nej pristupovať, ako keby nebola predložená.
Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 58.510,50 eur bez DPH
 
4. Miesto dodania predmetu obstarávania:
Miesto plnenia predmetu obstarávania: Katastrálne územie Rajec, mesto Rajec, okres Žilina, kraj Žilinský.
Miestom odovzdania ucelených častí a fakturačných celkov je Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec. Zhotoviteľ odovzdá jedno vyhotovenie ucelených častí a fakturačných celkov na schválenie objednávateľovi (v tlačenej forme prehľadne uložené a zoradené v zakladačoch a v digitálnej forme na DVD).
 
5. Zmluva: na predmet obstarávania bude vyhotovená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy.
 
Ku dňu podpisu zmluvy je úspešný uchádzač povinný predložiť:
- Doklad o oprávnení podnikať v odbore projektovania pozemkových úprav
- Oprávnenie vydané v zmysle § 25, ods. 1 a podľa § 25a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a iné v znení neskorších predpisov
- Oprávnenie vydané podľa §5, ods.1, zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, splnomocňujúce autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti
- Zoznam služieb rovnakého alebo podobného druhu uskutočnené v zmysle zákona za posledné 3 roky, minimálne jeden projekt JPÚ preukázateľné ukončený a zapísaný v katastri nehnuteľností
Bez predloženia dokumentov nebude zmluva podpísaná.
 
6. Trvanie zmluvy a realizácia predmetu zákazky: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení JPÚ.
 
7. Podmienky účasti v prieskume trhu, obsah ponuky:
Podmienky účasti uchádzačov:
- Podmienka osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) ZVO – oprávnenie vydané v zmysle §25, ods.1 a podľa §25a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a iné v znení neskorších predpisov
- Oprávnenie vydané podľa §5, ods.1 zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov, splnomocňujúce autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti
- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa §34 ods.1 písm.b), g) aj) ZVO
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti splnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.
 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) Kompletne ocenený predmet zákazky
b) Identifikáciu uchádzača (obchodné meno, sídlo, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, kontaktné údaje)
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
 
Jazyk ponuky – doručované doklady, dokumenty, celá ponuka a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre vyhotovené dokumenty v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania
 
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.
T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
 
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
  1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
  2. výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
  3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
 
10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
 
Dňa 17.06.2019 o9.00 hod.
 
Otváranie ponúk bude neverejné.
 
Ponuky spolu s identifikačnými údajmi uchádzača musia byť doručené v zalepenej nepriehľadnej obálke s heslom: „JPÚ Rajec-Záhumnie- SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“. Obálka musí obsahovať názov a sídlo adresáta (verejného obstarávateľa) a odosielateľa. Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa do podateľne alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika
 
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 hod. do 15,00 hod.
 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom apod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu apod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
 
Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná prostredníctvom e-mailu, pričom pre potreby zaslania cenovej ponuky je potrebné zaslať ponuku na e-mail podatelna@rajec.sk ado predmetu e-mailu je potrebné napísať „ JPÚ Rajec-Záhumnie – SÚŤAŽ“.
 
Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2019
 
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk:
 
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia poštou alebo prostredníctvom e-mailu.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, verený obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
 
12. Ďalšie informácie:
 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu na predmet zákazky. Platba bude realizovaná na základe fakturácie vykonaných prác, služieb, dodaných tovarov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať len plne funkčné dielo.
 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Mesta Rajec.
 
Verený obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by viedol k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.
V prípade identifikovania konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa tejto vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jeho povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľa v súlade s ustanovením §40 ods.6 písm.f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.
 
V Rajci, dňa 30.05.2019
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
 
Prílohy:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka - vzor
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – Verejná vyhláška o schválení JPÚ, grafické podklady

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------
Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa