Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytovej jednotky, byt č. 14 v bytovom dome

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Č.j.:
01/1405/2017-Lő
 
dňa 10.5.2019
 
Č. záznamu:
01/1405/2017/1
 
 
 
 
Vybavuje:
Tel:
E-mail:
Ing. Miroslava Lőrincová
041/507 65 15, 0917 250 153
miroslava.lorincova@rajec.sk
 
 
 
 
 
OZNÁMENIE
 
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
Miroslav Patúš, Jabloňová 196/4
(ďalej len "stavebník") dňa 9.5.2017 podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby:
 
Stavebné úpravy bytovej jednotky, byt č. 14 v bytovom dome

na pozemku register "C" parc. č. 1070/5 v katastrálnom území Rajec. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.
 
Stavba obsahuje:
-            vybúranie existujúcich nenosných priečok a vymurovanie bytového jadra
-            vykurovanie- krb , elektrické rohože
 
 Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14. júna 2019 o 9:00 hodine
so stretnutím pozvaných Malá zasadačka, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred dňom ústneho pojednávania (Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, č. d. 3)
 
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
 
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
 
Vyvesené dňa: 10.05.2019                            Zvesené dňa: ....................................
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
 
 
Doručí sa:
Účastníci: doručí sa Verejnou vyhláškou / zákon č. 50/1976 Z. z., § 61 ods. 4/
Miroslav Patúš, Jabloňová súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Alojz Ďurech, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Stanislava Ďurechová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Ondrej Kasman, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Božena Kasmanová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Štefan Mruzek, Jalbloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Jana Dubcová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Ing. Kamila Huljaková, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Zuzana Marčeková, Obchodná súp. č. 100/3, 013 19  Zbyňov
Bc. Katarína Remencová, Ul. K. Kmeťku súp. č. 3165/7, Žilina
Mgr. Ivan Capko, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Jana Capková, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Jozef Gablik, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Štefánia Kováčiková, 1.Mája súp. č. 432/24, Rajec
Katarína Gajdicová, Povrázky súp. č. 212/17, Kunerád, 013 13  Rajecké Teplice
Vladimír Patúš, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Katarína Patúšová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01  Rajec
Ing. Jozef Bôtoš, Rajecká Lesná súp. č. 397, 013 15  Rajecká Lesná
 
dotknuté orgány
OR HAZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1,  010 01 Žilina
BINEKO, spol. s. r. o., Javorová súp. č. 164, 01501  Rajec, Rajec
Ing. Ľuboš Lörincz, Zábrežná 496/10, 013 13 Rajecké Teplice
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
TORVIK, s. r. o., Viktor Hajster, Kollárová 700/1, 015 01 Rajec- dodávateľ
Spoločenstvo vlastníkov domu č. 196, Jabloňova 196, 015 01 Rajec
Na vedomie:
Miroslav Patúš, Jabloňova č. 196/4, 015 01 Rajec
Spis
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa