Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tvorba a distribúcia mestských novín

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) na predmet zákazky (ďalej len Výzva):
Tvorba a distribúcia mestských novín
 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:    Mesto Rajec
Adresa organizácie:   Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO:                         00321575
DIČ:                         2020637102
V zastúpení:             Ing. Milan Lipka, primátor mesta
Kontaktná osoba:      Ing. Lucia Rybárová, ref. pre ver. obstarávanie,
e-mai a telefón:         lucia.rybarova@rajec.sk , 0917 518 111
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
 
2) Identifikácia predmetu zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: „Tvorba a distribúcia mestských novín“ (služby)
2.2 Špecifikácia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť grafické spracovanie, jazykové korektúry, tlač a distribúciu mestských novín t. j. 24 vydaní po 2 200 ks, celkom 52 800 ks.
2.3 Klasifikácia CPV:
79340000-9 Reklamné a marketingové služby
79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane
79552000-8 Spracovanie textov
79821100-6 Korektorské služby
79822500-7 Grafické návrhy
2.4 Neumožňuje sa rozdelenie predmetu zákazky na časti.
2.5 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. V prípade, ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
2.6 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
2.7 Predpokladaná hodnota zákazky: 18 814,40 Eur bez DPH.
 
3) Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky
3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Rajec, neadresná distribúcia do všetkých domových a bytových schránok v meste Rajec, do schránok podnikateľských subjektov
3.2 Trvanie zákazky alebo lehoty uskutočnenia: výsledkom bude „Rámcová dohoda“ na obdobie 2 roky (t. j. maximálne 24 čísiel mesačníka) alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu vo výške cenovej ponuky predloženej úspešným uchádzačom.
 
4) Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Rajec. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
 
5) Zmluva
5.1 Výsledkom verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky bude „Rámcová dohoda“ s platnosťou na 2 roky, alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške cenovej ponuky predloženej úspešným uchádzačom, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
5.2 Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody bude cenová ponuka predložená úspešným uchádzačom. Táto cenová ponuka je záväzná pre verejného obstarávateľa aj uchádzača.
 
6) Obhliadka a dokumentácia
Nepožaduje sa.
 
7) Podmienky účasti a obsah ponuky
Ponuka predložená úspešným uchádzačom musí obsahovať:
7.1 Identifikačné údaje uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritéria.
7.2 Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritéria/cenová ponuka na vyhodnotenie ponúk, ktorý je potrebné opečiatkovať a podpísať.
7.3 Cenová ponuka, rovnako doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
 
8) Mena a ceny uvádzané v ponuke
8.1 Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za poskytovanú službu súvisiacu podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v EUR.
8.2 Uchádzač predkladá jednu ponuku, pričom musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v členení všetkých požadovaných položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritériá na vyhodnotenie ponúk. Cena musí zahŕňať všetky požadované náklady na zabezpečenie predmetu zákazky.
8.3 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na uvedenú skutočnosť upozorní v predloženej cenovej ponuke.
 
9) Podmienky predkladania cenovej ponuky
9.1 Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania.
9.2 Podmienky účasti
Uchádzač musí musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejný obstarávateľ si spôsobilosť na dodanie predmetných služieb overí vo verejne prístupných registroch. Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmetné služby ku podpisu zmluvy.
 
10) Lehota a spôsob predkladania ponúk
10.1 Lehota predkladania ponúk uplynie: 06.05.2019 , o 9.00 hod.
10.2 Ponuky spolu s identifikačnými údajmi uchádzača musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom „ Tvorba a distribúcia mestských novín – CENOVÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“. Obálka musí obsahovať adresu odosielateľa a adresáta (verejného obstarávateľa). Ponuky je potrebné doručiť v stanovenej lehote na predkladanie cenových ponúk a to osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa do podateľne, poštou prípadne kuriérom na adresu uvedenú v bode 1) tejto Výzvy, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@rajec.sk . Do predmetu zákazky je potrebné napísať „CENOVÁ PONUKA – mestské noviny“.
Prevádzkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: pracovné dni pondelok-piatok od 8.00 hod do 15.00 hod.
Rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi.
 
11) Kritéria na vyhodnotenie ponúk: verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú to ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania, t.j. jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
 
12) Ďalšie informácie:
12.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
12.2 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Každému uchádzačovi bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk a to prostredníctvom e-mailu uvedeného v údajoch o uchádzačovi (Príloha č. 1 tejto Výzvy).
12.3 Ponuky predložené v rámci tejto Výzvy na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
12.4 Ponuky sú viazané do: 30.6.2019
 
13) Konflikt záujmov
Verený obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by viedol k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.
V prípade identifikovania konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa tejto vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jeho povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľa v súlade s ustanovením §40 ods.6 písm.f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.
 
V Rajci, dňa 17.04.2019
 
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
 
 
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa