VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:        Mesto Rajec
IČO:                             00 321 575
Adresa organizácie:      Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Štatutárny orgán:          Ing. Milan Lipka, primátor mesta
Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky:      Štefan Albert, t.č. 0905 368 065
Kontaktné miesto:   Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Kontaktná osoba :   Ing. Lucia Rybárová, referent VO, 0917 518 933            e-mail: lucia.rybarova@rajec.sk
 
2. Predmet obstarávania:
Názov zákazky:
Stavebné úpravy ciest – ulica Švermova ( k Domu smútku), ulica Partizánska (vedľajšia pri ihrisku), Rajec
 
Realizácia stavebných prác – stavebné úpravy existujúcich ciest  v meste Rajec,  vrátane dodávky materiálu a hmôt.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1a) a Prílohe č. 1b) Výkazy výmer (vzor na nacenenie), ďalej v Prílohe č. 2 – Technická správa a v Prílohe č. 3 – Mapový podklad.
 
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a získal potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Uchádzači si môžu dohodnúť obhliadku miesta vykonania stavebných prác p. Štefanom Albertom, t.č. 0905 368 065.
 
Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí záujemca na vlastné náklady.
 
Opis predmetu zákazky:
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 2 – Technická správa. Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúceho asfaltového krytu na ulici Švermova v Rajci, od križovatky s ulicou Hviezdoslavova po bránu do Domu smútku.  Ďalej stavba rieši rekonštrukciu jestvujúceho asfaltového krytu cesty a chodníka od križovatky ulice Partizánska-Švermova po križovatku pri kaplnke.
 
3. Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
CPV:  45 233 120 -6 stavebné práce na výstavbe ciest
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 76 748,98 eur bez DPH
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Rajec, ulica Partizánska, ulica Švermova (miestne komunikácie v majetku verejného obstarávateľa) – viď. Príloha č. 3 – Mapový podklad
 
6. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky:
Dĺžka doby realizácie stavby celkom: 65 kalendárnych dní
Začatie stavby: predpoklad v 1. týždni mesiaca máj 2019, začatie stavby je podmienené odovzdaním a prevzatím staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so stavbou do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Ukončenie stavby: najneskôr do 31.07.2019
 
7. Typ zmluvy: na predmet obstarávania bude vyhotovená Zmluva o dielo podľa §  536 a násl. zákona  513/1991 Zb.  Obchodný zákonník. Návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 4tejto Výzvy.
 
8. Podmienky účasti v prieskume trhu, obsah ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a)    Kompletne ocenený predmet zákazky
b)    Identifikáciu uchádzača (obchodné meno, sídlo, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, kontaktné údaje)
 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách.
Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky je variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Uchádzač môže preložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
V prípade, ak uchádzač nedisponuje platným oprávnením dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, bude zo zákazky vylúčený. Spôsobilosť na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác si verejný obstarávateľ overí vo verejne prístupných registroch – Obchodný register, Živnostenský register, iný obdobný register.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených  dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
 
Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí disponovať oprávnením na uskutočnenie stavebných prác v zmysle predmetu verejného obstarávania (verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v Obchodnom registri SR,  Živnostenskom registri alebo inom obdobnom registri). Úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce ku podpisu zmluvy.
Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť referenčný list o zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva, v úhrnnej hodnote plnenia najmenej 50 000,- Eur s DPH za posledných 36 mesiacov od vyhlásenia zákazky.
Bez predloženia dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky a referenčného listu nebude zmluva podpísaná.
 
9.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania
 
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.  T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 b) výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
 c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
 
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním a montážou predmetu zákazky.
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
 
10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
V utorok, 16.04.2019 o 12.00 hod
 
Ponuky spolu s identifikačnými údajmi uchádzača musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom: „Stavebné úpravy ciest – ulica Švermova(k Domu smútku), ulica Partizánska (vedľajšia pri ihrisku), Rajec – CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Obálka musí obsahovať adresu odosielateľa, adresáta (verejného obstarávateľa).  Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa do podateľne  alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,  Slovenská republika 
 
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 hod. do  15,00 hod.
 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná prostredníctvom e-mailu, pričom pre potreby zaslania cenovej ponuky je potrebné zaslať ponuku na e-mail podatelna@rajec.sk a do predmetu e-mailu je potrebné napísať „Stavebné úpravy ciest – ulica Švermova, ulica Partizánska, Rajec – CENOVÁ PONUKA“.
 
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia poštou alebo prostredníctvom e-mailu.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, verený obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za predmet zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom, alebo ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
 
12. Ďalšie informácie

Ponuky sú viazané do:  31.7.2019

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

Otváranie ponúk: 16.04.2019 o 13.00 hod.

Víťazná ponuka bude predbežne akceptovaná na dodanie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky. 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu na predmet zákazky. Platba bude realizovaná na základe fakturácie vykonaných prác, služieb, dodaných tovarov.
Predmet zákazky  bude financovaný z vlastných zdrojov Mesta Rajec.
 
V  Rajci, dňa 03.04.2019
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer /Krycí list rozpočtu    
Príloha č. 2 – Technická správa
Príloha č. 3 – Mapový podklad
Príloha č. 4 – Zmluva o dielo - návrh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa