Uznesenia č. 1 - 28 Mestského zastupiteľstva v Rajci
schválené na zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2019

Uznesenie č. 1
Uznesenie č. 2
Uznesenie č. 3
Uznesenie č. 4
Uznesenie č. 5
Uznesenie č. 6
Uznesenie č. 7
Uznesenie č. 8
Uznesenie č. 9
Uznesenie č. 10


Uznesenie č. 11
Uznesenie č. 12
Uznesenie č. 13
Uznesenie č. 14
Uznesenie č. 15
Uznesenie č. 16
Uznesenie č. 17
Uznesenie č. 18
Uznesenie č. 19
Uznesenie č. 20


Uznesenie č. 21
Uznesenie č. 22
Uznesenie č. 23
Uznesenie č. 24
Uznesenie č. 25
Uznesenie č. 26
Uznesenie č. 27
Uznesenie č. 28

Uznesenie č. 1
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 1/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. konštatuje, že
1. zvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Rajci Mgr. Michal Šupka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
2. zvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Rajci Mgr. Michal Šupka podpísal čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr.     x
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 2
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 2/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. poveruje
poslanca Mgr. Michala Šupku zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr.     x
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 3
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 3/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informatívnu správu k zámeru výstavby novej skládky odpadov Rajec – Šuja.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 4
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 4/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 78/2018 – 108/2018, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 25.októbra 2018
2. Prehľad plnenia uznesenia č. 109/2018, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 05.decembra 2018.
3. Prehľad plnenia uznesení M Z, ktoré neboli splnené do 25. októbra 2018.
4. Prehľad plnenia uznesení č. 110/2018 – 123/2018, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom zasadnutí MZ dňa 10. decembra 2018.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 5
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 5/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 58/2015 z 21. mája 2015 vo veci poskytnutia zámkovej dlažby z dôvodu zobratia žiadosti o jej poskytnutie zo strany žiadateľa p. Antona Blunára späť.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 6
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 6/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 40/2014 z 24. apríla 2014, nakoľko projektová dokumentácia riešenia dopravnej situácie v meste bola vypracovaná a odovzdaná, realizácia opatrení bude riešená vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mesta na príslušný rok.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr.      
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 7
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 7/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 47/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy
b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 48/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 50/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy
d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 51/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky
e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 56/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 8
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 8/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy
b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy
c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 5/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy
e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 9
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 9/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
účel použitia finančných darov maximálne do výšky 7940,73 € nákladov na rekonštrukciu elektroinštalácie plynovej kotolne v Domove vďaky.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 10
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 10/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2019 v Domove vďaky, t.j. 831,89 €
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 11
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesnie č. 11/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing.     x

Uznesenie č. 12
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesneie č. 12/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 13
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesnie č. 13/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
II. odporúča
MsÚ vypracovať finančnú analýzu na odpredaj akcií Prima banka Slovensko, a.s.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 14
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 14/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec
II. schvaľuje
vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku:
PC + príslušenstvo v sume 1 017,16 €
Šmýkačka v sume 1 696,28 €
Šmýkačka v sume 3 127,80 €
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 15
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 15/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 112/2018 zo dňa 10.decembra 2018, ktorým bola zriadená mestská rada.
Peter Hanus, Mgr.     x
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka   x  
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing.     x
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 16
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 16/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rajci.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 17
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 17/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2018.
I. konštatuje, že
hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2018 a vykonala aj činnosti nad rámec schválených plánov.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 18
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 18/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 25.októbra 2018 do 28. februára 2019.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 19
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 19/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2018.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 20
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 20/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí MZ, a to: 23.5.2019, 14.8.2019, 3.10.2019 a 12.12.2019.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 21
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 21/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva
- p. Gabriela Špánika, člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
- p. Janu Koledovú Židekovú, členku Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
- Mgr. Bohdana Joneka, člena Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ

II. deleguje
- PaedDr. Jána Mihalca – za člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec za zriaďovateľa
- Bc. Martu Repkovú – za člena Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec za zriaďovateľa
- Martina Matejku – za člena Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec za zriaďovateľa
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka     x
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc.     x
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 

Uznesenie č. 22
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 22/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva
Mgr. Michala Šupku, Ing. Jána Rybárika a Mgr. Petra Hanusa z dozornej rady spoločnosti Bineko, s.r.o.
I. menuje
Ing. Milana Lipku, Ing. Zuzanu Židekovú a Jána Pekaru za členov dozornej rady spoločnosti Bineko, s.r.o.
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara     x
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing.     x

Uznesenie č. 23
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 23/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov finančnej komisie, a to nasledovne:
Mária Rajčanová, Daša Bajzíková,
Peter Hanus, Mgr.     x
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing.     x
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 24
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 24/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie pre školstvo, kultúru a šport, a to nasledovne:
Ing. Marek Kmeť, Jana Demeterová, Mgr. Šupka
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr.     x
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 25
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 25/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie na ochranu verejného poriadku, a to nasledovne:
Rastislav Ťažký,
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 26
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 26/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie sociálno-zdravotnej, a to nasledovne:
Vladimír Dubec, Anna Zmrhalová
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing. x    
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 27
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č. 27/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie výstavby a životného prostredia, a to nasledovne:
Eva Stanková, Vladimír Rybár,
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing.     x
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    

Uznesenie č. 28
Meno a priezvisko za proti zdržal sa Uznesenie č.28/2019
Róbert Augustín, Mgr. x     Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
termíny rozborov hospodárenia za rok 2018 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie komisií na rozbory hospodárenia za rok 2018 nasledovne:

Domov vďaky - 14.3.2019 o 15.00 h
v zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Ing. Žideková, p. Pekara,

Základná škola – 14.3.2019 o 16.00 h
v zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., p. Zbýňovcová, PaedDr. Paprskár, Ing. Žideková, Mgr. Augustín

ZUŠ – 14.3.2019 o 17.00 h
v zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., p. Zbýňovcová, PaedDr. Remenius, p. Matejka, Ing. Žideková, p. Kardoš
Peter Hanus, Mgr. x    
Bohuslav Gelatka, JUDr. x    
Ján Kavec x    
Lumír Kardoš x    
Martin Matejka x    
Ján Mihalec, PaedDr. x    
Gustáv Mucha, Ing. x    
Ján Pekara x    
Peter Pekara, Ing.     x
Marta Repková, Bc. x    
Michal Šupka, Mgr. x    
Zuzana Žideková, Ing. x    
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa