Mesto Rajec
 
O Z N A M
 
NOVÁ SKLÁDKA ODPADOV , RAJEC – ŠUJA
oznámenie o začatí správneho konania
 
            Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručilo Oznámenie o začatí správneho konania pod č. OU-ZA-OSZP3-20198/011779-002/Hnl zo dňa 14.02.2019 k navrhovanému zámeru: „NOVÁ SKLÁDKA ODPADOV, RAJEC – ŠUJA“  navrhovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, sídlom Námestie SNP  18/18 , Rajec , IČO: 3193087.
 
            Mesto Rajec ako dotknutá obec  podľa §23 vyššie uvedeného zákona oznamuje verejnosti zverejnenie doručenieoznámenia  o zámere k navrhovanej činnosti rozhodnutia, ktoré je prístupné na adrese:
alebo je možné doň  nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na  Mestskom úrade v Rajci, oddelení výstavby č.d. 5 na I. poschodí v čase od 8.00 hod, do 15.00 hod. v pondelok až piatok.
 
           
V Rajci, 25.02.2019
 
 
Bc. Júlia Tomčíková
Vedúca oddelenia výstavby
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa