Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.
 
ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m zložkan x 100 %
mKO
ÚVKO = ( 508156 : 2218856 ) x 100 = 22,90 %  
 
m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom
            kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou vyjadrená
            v kilogramoch.
 
mKO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená
        v kilogramoch
 
Zoznam zložiek komunálnych odpadov,
ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca
Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť vytriedenej zložky v kg
20 01 01  papier a lepenka 62.790
20 01 02  sklo 117.030
20 01 03
 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze
 lepenky)
2.288
20 01 04  obaly z kovu  
20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 2.422
20 01 10  šatstvo 13.430
20 01 11  textílie  
20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 120
20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 3.716
20 01 25  jedlé oleje a tuky 1.123
20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25  
20 01 33
 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
 batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
 
20 01 34
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 25
20 01 35
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01
 23, obsahujúce nebezpečné časti
2.316
20 01 36
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01
  23 a 20 01 35
5.899
20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37  
20 01 39  plasty 39.454
20 01 40  kovy 2.263
20 01 40 01  meď, bronz, mosadz 1.540
20 01 40 02  hliník 4.160
20 01 40 03  olovo 10
20 01 40 04  zinok  
20 01 40 05  železo a oceľ 208.190
20 01 40 06  cín  
20 01 40 07  zmiešané kovy 380
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad 41.000
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa