PRIMÁTOR MESTA RAJEC
V Rajci dňa 25. februára 2019
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
mestského zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2019 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
  1. Sľub poslanca MZ
  2. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
    zastupiteľstva
  3. Informatívna správa k zámeru rozšírenia skládky odpadov Rajec - Šuja
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  6. Návrh na použitie finančných prostriedkov z darov DV
  7. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov DV na rok 2019
  8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,
     dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Rajec
  9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
      úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
10. Ponuka na odkúpenie akcií Prima banky
11. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
12. Návrh na zrušenie mestskej rady
13. Návrh nového Rokovacieho poriadku MZ Rajec
14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018
15. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 25.10.2018 do 28.2.2019
16. Správa o činnosti MsP za rok 2018
17. Určenie termínov riadnych zasadnutí MZ
18. Odvolanie a doplnenie členov rady ZŠ, MŠ
19. Zmena členov dozornej rady Bineka
20. Doplnenie komisií pri MZ
21. Interpelácie
22. Diskusia
23. Rôzne

Ing. Milan L i p k a
primátor mesta Rajec
 
Pred rokovaním mestského zastupiteľstva o 15.00 h sa uskutoční obhliadka budovy bývalej športovej haly.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa