Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

01/3620/2018 – 2
dňa 8.2.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E
O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA


Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :

„Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna“ variant „A“


v katastrálnom území : Rajec, Veľká Čierna, Malá Čierna

na pozemku parcel. číslo : líniová stavba


Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal podanú žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 4 a §40 ods. 3 stavebného zákona oznámil dňa 4.1.2019 pod č. 01/3620/2018 začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho jednania. Zároveň oznámil účastníkom konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní.

V stanovenej lehote bol spis doplnený o vyjadrenie s požiadavkou uplatnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia, z uvedeného dôvodu oznamujeme účastníkom tohto správneho konania, že podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Účastníci konania môžu nazrieť do podkladov rozhodnutia v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia v stránkové dni na Stavebnom úrade mesta Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci.

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512
email : ludmila.durcanska@rajec.sk

 

Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta

Doručí sa :
- ŽSK, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
- KÚ pre cest. dopravu a PK, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
- SC ŽSK, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- SLOVAL INVEST a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kys. Nové Mesto
- BEKAM s.r.o., Pov. Chlmec 500, 010 03 Žilina
- Kameňolomy SR, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
- Agroregión a.s., Hollého 203, 015 01 Rajec
- Lesy SR, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, 010 01 Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- Min. ŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
- OÚ ŽP , OPaK, CDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP –D.a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ST a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 811 01 Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku a výstavby, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
- Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
- Cenzuálne spolumajiteľstvo, PS, Sládkovičova 686, 015 01 Rajec
- Pozemkové spoločenstvo Urbár, Komposesorát, Pasienky Veľká Čierna, 015 01 Rajec
- Jozef Kavec, Bystrická 73, 015 01 Rajec
- Mesto Rajec, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
- Obec Malá Čierna, Obecný úrad č. 55, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
- Obec Veľká Čierna, Obecný úrad č. 75, 015 01 Rajec – verejná vyhláška

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa