Verejná vyhláška - Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec


01/3156/2018 – 2
dňa 31.1.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E
O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA

Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
                                                       M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :

I/64 Rajecké Teplice - Kľače

v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec

na pozemku parcel. číslo : líniová stavba

Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal podanú žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 4 a §40 ods. 3 stavebného zákona, oznámil dňa 26.11.2018 pod č. 01/3156/2018 začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho jednania .
Zároveň oznámil účastníkom konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní.

V stanovenej lehote bol spis doplnený o námietky proti vydaniu rozhodnutia, z uvedeného dôvodu oznamujeme účastníkom tohto správneho konania, že podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Účastníci konania môžu nazrieť do podkladov rozhodnutia v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia v stránkové dni na Stavebnom úrade mesta Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci.

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512


Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta

 Doručí sa :
- SSC, IVaSC, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- ISPO s.r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01Prešov
- ŽSR GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61Bratislava
- ŽSR, AO, 1.mája 34, 010 01 Žilina
- SAD a.s., Košická 2, 010 65 Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
- Krajský pozemkový úrad , A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27,010 01 Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- OR PZ, ODI, Veľká Okružná 31, 010 01 Žilina
- OÚ ŽP , odbor : OPaK, ŠVS, CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- KÚ pre CD a PK, J.Kráľa 4, 011 95 Žilina
- Obvodný lesný úrad, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina
- SSD.a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP- D. a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ST, Poštova 1, 010 08 Žilina
- OÚ CO a KR, J.Kráľa 4, 010 40 Žilina
- ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
- SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 834, 921 80 Piešťany
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 811 01 Bratislava
- Min. zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku, Čs. armády 7, 974 01 Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, SAD SNP 667/10, 010 01 Žilina
- Agroregión a.s., Hollého 203, 015 01 Rajec
- K+M s.r.o., Jasenové č.1, 013 19 Kľače
- Novosadová Anna, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Novosad Vladimír, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice - verejná vyhláška
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec - verejná vyhláška
- Obec Konská, Školská ulica 410, 013 13 Rajecké Teplice - verejná vyhláška
- Obec Zbyňov, Hlavná 19/1, 013 19 Kľače - verejná vyhláška
- Obec Kľače, s.č. 1, 013 19 Kľače - verejná vyhláška
- spis

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa