Verejná vyhláška - O oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

01/2736/2018 – 2 dňa 30.1.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E

O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA


Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
                                                       M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :

I/64 Kľače - Šuja

v katastrálnom území : Kľače, Rajec, Šuja

na pozemku parcel.číslo : líniová stavba

Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov
preskúmal podanú žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 4 a §40 ods. 3 stavebného zákona oznámil dňa 23.11.2018 pod č. 01/2736/2018 začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho jednania .
Zároveň oznámil účastníkom konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní.

V stanovenej lehote bol spis doplnený o námietky proti vydaniu rozhodnutia, z uvedeného dôvodu oznamujeme účastníkom tohto správneho konania, že podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Účastníci konania môžu nazrieť do podkladov rozhodnutia v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia v stránkové dni na Stavebnom úrade mesta Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci.

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512

 Ing. Milan Lipka v.r.
  primátor mesta

Doručí sa :
- SSC , IVaSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- SSC GR , Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Ing. Mikuláš Jurkovič, Dopravoprojekt a.s., Kominárska 4 , 862 03 Bratislava
- RUVZ , V. Spanyola 27 , 010 01 Žilina
- OR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- ŽSK Žilina, Komenského 48, 010 01 Žilina
- OÚ ŽP, odbor : CD a PK, OPaK, ŠVS, Pozemkový a LH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- OÚ Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
- ŽSR, GR, OR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
- ŽSR, AO Žilina , 1.mája 34, 010 01 Žilina
- MO SR, Agentúra správy majetku, Československej armády 7, 974 01Banská Bystrica
- SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ST a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
- SSD a.s., Pri Rajčanke 2927,010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
- Agroregión a.s., Hollého 203/50, 015 01 Rajec
- KPÚ , Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- SVP š.p., OZ Povodie Váhu, Nimnica 020 71
- Orange Slovensko, Prievozská 6/S, 821 09 Bratislava
- T-Mobile a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10 , 010 01 Žilina
- OR PZ ODI, Veľká Okružná 31, 010 01 Žilina
- Novosad Vladimír, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Novosadová Anna, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Obec Šuja – verejná vyhláška
- Obec Kľače – verejná vyhláška
- Mesto Rajec – verejná vyhláška

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa