Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec

č.j.01/3469/2018/UR/04-Ďu dňa 23.1.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
O UMIESTNENÍ STAVBY

Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s.; IČO 35763469; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

zastúpený: TTL Group s.r.o.,; IČO 50458043; Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou


podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu :

FTTH_KBV_Rajec_Hollého_BD_33HH

katastrálne územie : Rajec

na pozemkoch : CKN č. 1070/18,1070/34 – inštalácia rozvádzača na existujúcej trase,
                        CKN č. 1103/4, 1103/1, 1103/5 – nová trasa FTTH

druh stavby : inžinierska stavba

Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní , po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

podľa §39a) stavebného zákona

POVOĽUJE
UMIESTNENIE STAVBY

FTTH_KBV_Rajec_Hollého_BD_33HH

katastrálne územie : Rajec,
na pozemkoch parc. CKN č. 1070/18, 1070/34, 1103/4, 1103/1, 1103/5

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

Verejná vyhláška - celé znenie v prílohe

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa