Verejná vyhláška – oznámenie - o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
 
č. záznamu: 2088/2018-3
V Ďurčinej, dňa 20.12.2018
Vybavuje: Miková
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho konania
spojené s miestnym zisťovaním.
 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Stredisko prevádzky objektov Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina podal dňa 12.12.2018 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: náletové dreviny a kroviny na ploche cca 22 826 m2, rastúcich mimo les podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch register ,,E“ parc. č. 2-492, 2-493, 2-493, 2-494, 2-495, 2-496, 2-497, 2-500, 2-512, 2-513, 935, 1376, 1378, druh pozemku: trvalý trávny porast a orná pôda, v k. ú. Ďurčiná.
Dôvodom výrubu je v zmysle zákona č. 124/2006 §5 ods. 2a) - podľa ktorého je nutné vylúčiť nebezpečenstvo a z neho vyplývajúce riziko, §5 ods. 2e) – je potrebné vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku, vojenského predpisu Stav 1-3 Požiarna ochrana v Československej armáde, ktorý ustanovuje, že vo výcvikových priestoroch na miestach, kde môžu činnosťou vojsk vzniknúť nebezpečné požiare sa budujú ochranné pásy na zabránenie šírenia prípadného požiaru do lesného porastu. Kroviny rastú v oplotenom areáli a v bezprostrednej blízkosti výcvikového priestoru Kamenná Poruba, pod elektrickým vedením a pozdĺž prístupovej cesty do výcvikového strediska Kamenná Poruba.
Obec Ďurčiná, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny orgán“) a § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
 
oznamuje začatie konania
a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
18.01.2018 o 13.00 hod so stretnutím účastníkov konania na tvare miesta
 
Oznámenie o začatí správneho konania bolo dňa 12.12.2018 v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejnené na webovej stránke obce www.obecdurcina.sk. V stanovenej lehote v zmysle § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. nepotvrdilo záujem o účasť v konaní žiadne občianske združenie.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Ďurčinej.
Ak sa účastník dá zastúpiť, splnomocnenec sa musí preukázať dohodou o plnomocenstve v súlade s § 82 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, v ktorej podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
 
Mgr. Martina Bohušová
starostka obce
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce. 
 
Doručí sa:
1. MO SR, ASM Bratislava, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
2. SPF, Búdková 36, Bratislava
3. vlastníci dotknutých pozemkov – verejná vyhláška
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa