Oznámenie o uložení zásielky - P.Balcer - J.Brundza - S.Gažúrová - M.Grupáčová - J.Klinec - T.Kordiš - 2x - B.Kuchtová - V.Kuľa - R.Lednický - M.Mieresová - J.Stranianek - N.Škorová - E.Šomšáková - M.Vavrík

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 26.11.2018
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
- Pavol Balcer
- Jaroslav Brundza
- Simona Gažúrová
- Magdaléna Grupáčová
- Jozef Klinec
- Tomáš Kordiš - 2x
- Božena Kuchtová
- Viktor Kuľa
- Radoslav Lednický
- Mária Mieresová
- Ján Stranianek
- Natália Škorová
- Ema Šomšáková
- Miroslav Vavrík - 2x
         
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola dňa 26.11.2018 doručená doporučená listová zásielka.
Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec 26.11.12018 - 12.12.2018
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa