MESTO RAJEC,
NÁMESTNIE SNP 2/2,
015 22 RAJEC, IČO:00 321 575
 
Vyhlasuje
 
podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 
obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
 
o prevode vlastníctva majetku mesta, a to nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Kľače a to:
pozemok KNC p.č. 276/12 - trvalý trávnatý porast o výmere 356 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Kľače, ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej KNE p.č. 3737 – ostatné plochy o výmere 1138 m² vo vlastníctve Mesta Rajec, evidovanej na LV č. 531 pre k.ú. Kľače na základe geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 7.5.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol.s.r.o.
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
 
Prevod vlastníckeho práva sa uskutoční v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 68/2018 konaného dňa 16.08.2018.
 
I.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže
 
Názov: Mesto Rajec
V mene koná: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00 321 575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 2362 1432
 
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
 
2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je podávanie súťažných návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta Rajec, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Kľače, a to :
pozemku parcely registra C číslo 276/12, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 356 m² vytvorený na základe geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 7.5.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol s.r.o. so sídlom Fačkov 72, 013 15 Fačkov IČO: 43901140, úradne overený Okresným úradom Žilina dňa 28.06.2018 pod č. G1-1184/2018 z pôvodnej KNE p.č. 3737, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1138 m² vo vlastníctve Mesta Rajec, evidovanej na LV č. 531 pre k.ú. Kľače.
2.2. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Nachádza sa v blízkosti bývalého areálu NDŽ Rajec v časti „Piesky“. V súčasnosti pozemok slúži ako verejné priestranstvo – zeleň.
2.3. Zaradenie objektu podľa územno-plánovacej dokumentácie: Druh funkčnej plochy: plochy určené pre priemyselnú výrobu, distribúciu a sklady. V zmysle územného plánu je pozemok pričlenený do prevládajúcej funkcie D1 priemyselná výroba a prípustnej funkcie občianska vybavenosť pre obsluhu zóny, zeleň (príloha výrez z ÚP plánu textová + grafická časť). Zmena využitia pozemku podlieha stavebnému konaniu.
2.4. Na pozemku neboli overené inžinierske siete. V zmysle územného plánu chváleného všeobecne záväzným nariadením Mesta Rajec č.1/2008 o záväzných častiach ÚPN v časti energetika a vodné hospodárstvo sa na pozemku inžinierske siete nenachádzajú. Odporúča sa uchádzačovi overiť si inžinierske siete na vlastnú zodpovednosť a náklady.
 
III.
Obsah súťažného návrhu
- Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá
 
Súťažný návrh musí obsahovať (vzor návrhu – časť A je uvedený na www.rajec.sk):
3.1. Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy a podmienky prevodu vlastníckeho práva, ktoré sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako časť B/ .
3.1.1. Predložený návrh kúpnej zmluvy záujemca (v rámci súťažnej ponuky) doplní a svojim podpisom potvrdí súhlas s jej obsahom a podmienkami. Prípadné zmeny budú riešené vzájomnou dohodou.
3.2. Okrem uvedeného súťažný návrh musí obsahovať návrh výšky kúpnej ceny, ktorá je minimálne určená sumou 7120,00 € (t.j.20€/m2).
3.3. Uchádzač predloží zámer využitia predmetu kúpy jednoduchým slovne (prípadne aj graficky) vyjadreným popisom.
3.4. Povinné prílohy – časť C, ktoré sú opísané v článku IV.
 
IV.
Povinné prílohy súťažného návrhu
 
4.1. Súťažný návrh musí obsahovať povinné prílohy – časť C (vzory príloh sú zverejnené na www.rajec.sk):
4.1.1. Vyhlásenie predkladateľa návrhu o tom, že sa osobne oboznámil so stavom predmetu kúpy vykonaním obhliadky na mieste samom a berie ho bez výhrad v stave v akom stojí ku dňu podpisu kúpnej zmluvy (FO/FO –živ/PO).
4.1.2. U predkladateľa návrhu, ktorým je fyzická osoba (FO): a) Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
4.1.3. U predkladateľa návrhu, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ: a) Doklad o oprávnenosti podnikať (napr. fotokópia zo živnostenského registra) b) Potvrdenie s prehlásením, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku (vydáva Okresný súd)
4.1.4. U predkladateľa návrhu, ktorým je právnická osoba (PO): a) Doklad o oprávnenosti podnikať (napr. fotokópia z obchodného registra) b) Potvrdenie s prehlásením, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku (vydáva Okresný súd) c) Potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii (vydáva Okresný súd) d) DIČ, IČ pre DPH (fotokópia osvedčenia o registrácii)
4.1.5. Potvrdenie z finančného oddelenia MsÚ Rajec, že predkladateľ nie je dlžníkom voči mestu Rajec ani voči organizáciám ním zriadeným.(FO/FO-živ./PO)
4.1.6. Čestné vyhlásenie predkladateľa o tom, že súhlasí s úhradou výdavkov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva na základe špecifikácie predloženej predávajúcim, v deň, kedy bude podpísaná kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy, poplatky za vyhotovenie geometrického plánu a podobne (FO/FO-živ./PO).
4.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné prílohy alebo prílohy obsahujúce formálne nedostatky (ďalej len „nedostatky“), pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom alebo e-mailom.
 
V.
Podmienky účasti v súťaži
 
5.1. Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.
5.2. Súťažný návrh musí byť spísaný v slovenskom jazyku.
5.3. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.4. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.5. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom na predkladanie budú odmietnuté.
5.6. Súťažný návrh musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene predkladateľa (v prípade fyzickej osoby priamo fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom).
 
VI.
Lehota na zverejnenie zámeru predaja a lehota zverejnenia podmienok súťaže
 
6.1. Zverejnenie zámeru predať majetok mesta podľa §9a ods.2 a3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou obchodnej verejnej súťaže.
6.2. Zverejnenie oznamu v regionálnej tlači do 28.08.2018
6.3. Zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní: Úradná tabuľa mesta: od 28.08.2018 do 17.09.2018 Webová stránka mesta: od 28.08.2018 do 17.09.2018
6.4. Všetky podklady a prílohy potrebné k vypracovaniu súťažného návrhu sú súčasťou podmienok súťaže a je možné si ich stiahnuť z webovej stránky mesta www.rajec.sk.
 
VII.
Lehoty a spôsob predkladania súťažných ponúk
 
7.1. Súťažný návrh v písomnej forme je potrebné doručiť najneskôr do 17.09.2018 (pondelok) do 14.00 hod., v jednom vyhotovení v zalepenej obálke s výrazným označením ˶Verejná obchodná súťaž – pozemok KNC parcela č. 276/12 - NEOTVÁRAŤ" na Mestský úrad v Rajci, a to:
- poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,
alebo
- osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci.
7.1.1. Na obálke je navrhovateľ povinný uviesť svoju úplnú adresu.
7.1.2. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu v Rajci. Prevzatie súťažného návrhu osobne bude potvrdené v podateľni na tlačive: ˶Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu".
7.1.3. Navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku.
 
VIII.
Vyhodnotenie súťažných ponúk, kritéria hodnotenia, vyhlásenie výsledkov súťaže
 
8.1. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17.09.2018 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Rajci, Námestie SNP 2/2 v malej zasadačke na 1. poschodí za prítomnosti členov výberovej komisie.
8.2. Zasadnutie komisie je neverejné. Členov komisie ustanoví mestské zastupiteľstvo.
8.3. Doloženie neaktuálnych alebo nepravdivých dokladov sa bude považovať za snahu predkladateľa návrhu uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie predkladateľa návrhu zo súťaže.
8.4. Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže je 7120,00 € (t.j. 20€/m2).
8.4.1. Pri rovnosti návrhov u viacerých predkladateľov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťažnom návrhu losovaním.
Spôsob hodnotenia:
Cena: Člen komisie určí poradie od najvyššej ponúkanej kúpnej ceny za m2 pozemku.
Celkové hodnotenie: Víťazný sa stáva ten návrh, ktorý ponúka najvyššiu kúpnu cenu za m2 pozemku.
8.5. Komisia po vyhodnotení predložených návrhov prostredníctvom zapisovateľky vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov. Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámi každému z účastníkov súťaže písomne listom či uspel alebo neuspel do 15 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice.
8.6. Súťaž končí prijatím (schválením) najvhodnejšieho súťažného návrhu alebo neprijatím (neschválením) žiadneho návrhu na zasadnutí komisie pre otváranie a hodnotenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.
8.7. Vyhlasovateľ a úspešný účastník uzatvoria kúpnu zmluvu do 60 dní odo dňa oznámenia výsledku úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyplývajúceho zo Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.
 
IX.
Ďalšie podmienky súťaže
 
9.1. Predkladatelia návrhov nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
9.2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. Odmietnutie predložených návrhov a ukončenie súťaže bez výberu návrhu oznámi vyhlasovateľ predkladateľom návrhov do 15 dní odo dňa zasadnutia komisie.
9.3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených dôvodov súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť. O zmene podmienok súťaže alebo o zrušení súťaže budú predkladatelia návrhov písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta.
9.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. V prípade predĺženia uverejní túto zmenu na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.
9.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
 
X.
Podklady poskytnuté vyhlasovateľom súťaže záujemcom
 
10.1. Záujemcom vyhlasovateľ súťaže poskytne (zverejnené na stránke www.rajec.sk):
a) geometrický plán č. 50/2018 vyhotovený spoločnosťou BV PLAN, spol. s.r.o. so sídlom Fačkov 72, 013 15 Fačkov IČO: 43901140, úradne overený Okresným úradom Žilina dňa pod č.G1-1184/2018
b) Výrez z Územného plánu mesta textová a grafická časť
c) List vlastníctva
d) Snímka z katastrálnej mapy
10.2. Ďalšie informácie možno získať na oddelení výstavby Mestského úradu v Rajci u p. Ing. Miroslavy Hodasovej, č.tel. 041/5076511 pondelok až piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
10.3. Podmienky súťaže boli v zmysle § 9 ods.2 písm. b) zákona138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené uznesením MZ v Rajci č. 68/2018 zo dňa 16.08.2018.
 
V Rajci dňa 27.08.2018
Spis č.: 273/2500/2018
 
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
 
Zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže:
- úradná tabuľa mesta od 28.08.2018 do 17.09.2018
- webová stránka mesta od 28.08.2018 do 17.09.2018
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa