Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
 
Mestské zastupiteľstvo v Rajci
V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č. SNR č. 203/2018 zo dňa 10. júla 2018
a uznesením zo dňa 16. augusta 2018 č. 71/2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Rajci
bude mať 13 poslancov, ktorí budú zvolení vštyroch volebných okrskoch.
 
Primátor mesta dňa 10. septembra 2018 určil v meste Rajec štyri volebné okrsky
a volebné miestnosti nasledovne:
 
Volebný obvod č. 01
Volebný okrsok č. 01

Volebný okrsok číslo 01 zahŕňa ulice:
Lipová, Hollého (č. 1-49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
 
budú zvolení 4 poslanci
 
Volebná miestnosť pre volebný okrsok 01:  budova Základnej školy, Lipová 2, Rajec
 
 
Volebný obvod č. 02
Volebný okrsok č. 02
 
Volebný okrsok číslo 02 zahŕňa ulice:
1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č. 1–4, 6–12), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná (č. 25-37),
Obrancov  mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
 
budú zvolení 2 poslanci
 
Volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 02: budova Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec
 
Volebný obvod č. 03
Volebný okrsok č. 03
 
Volebný okrsok 03 zahŕňa ulice:
Bielisko, Bystrická, Hollého (rod.domy č. 60-117), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná (č. 1-23, 38-64), Námestie Andreja Škrábika, Nám. SNP, Partizánska (č. 1-10, 134–143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Hviezdoslavova, Štúrova a mestskú časť Rajec-Charubina;
Občania bez domova s trvalým pobytom Rajec 0
 
budú zvolení 3 poslanci
 
Volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 03: budova Mestského úradu, Nám. SNP 2/2, Rajec
 
Volebný obvod č. 04
Volebný okrsok č. 04
 
Volebný okrsok č. 04 zahŕňa ulice:
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska (č.d. 11–133, 144-146), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
 
budú zvolení 4 poslanci
 
Volebná miestnosť pre volebný okrsok 04: budova Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
 
V Rajci dňa 17. augusta 2018

                                                                                                      Ing. Ján Rybárik,  v.r.
                                                                                                           primátor mesta
 
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa