Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/1716/2018/UR/16-Ďu
dňa 10.8.2018
 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s. IČO 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený : Lukromtel s.r.o. IČO 36057258 Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica
 
podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu :
 
ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC, elektrická prípojka NN
 
katastrálne územie : Rajec
na pozemkoch : E KN č. 574/1, 7072
druh stavby : inžinierska stavba
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní , po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
 
podľa §39a) stavebného zákona
 
POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY
ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC, elektrická prípojka NN
 
katastrálne územie : Rajec, na pozemkoch parc. EKN č. 574/1, 7072
 
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Trasa stavby : Účelom projektu je realizácia novej ZS VRS spojená s inštaláciou technológie GSM 900 a LTE 800. Zámerom je umiestniť na 30 m novovybudovaný stožiar antény GSM a LTE s projektovanou rezervou. V maximálnej konfigurácii sa uvažuje celkovo s 6-mi anténami a 12-mi RRU. Technológia vo vyhotovení outdoor RBS 6102 (pre GSM) sa umiestni vedľa stožiara. Základňová stanica bude umiestnená na betónovej pätke, ktorá bude oplotená. Pôdorys zastavanej plochy bude 6,5 x 4,3 m na parc. EKN č. 574/1. Elektrická prípojka bude prevedená z existujúcej NN nadzemnej sekundárnej siete na ul. Bystrickej.
 
2. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, vypracovanej : Lukromtel s.r.o., Československej armády 198/31, Kremnica – Ing. Igor Tršo, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
 
3. K umiestneniu stavby boli doručené stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií :
- Okresný úrad Žilina – odd. OPaK – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2018/003085-002/Bre zo dňa 10.1.2018- nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia
- Okresný úrad Žilina – odd. OH – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2018/003088-002/Deb zo dňa 8.1.2018 – súhlasí so stavbou za podmienok :
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke; - výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy; - investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; - dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť : „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm.c) zákona o odpadoch; - doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby preukáže stavebník stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
 
- Okresný úrad Žilina – odbor ŠVS – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2018/003087-002/Ros zo dňa 15.1.2018: súhlasí za podmienky : - pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby ako aj prevádzky, je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).
 
- Okresný úrad Žilina – odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-ZA-OKR2- 2017/049224-002 zo dňa 27.12.2017 – súhlasí bez pripomienok.
 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina – záväzné stanovisko č. KPUZA-2018/15222-2/60795/KOP zo dňa 2.8.2018 – uplatňuje nasledovné požiadavky : - ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť KPÚ Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky KPÚ. - zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
 
- Dopravný úrad – záväzné stanovisko č. 5657/2018/ROP-002/45102 zo dňa 29.1.2018 – súhlasí so stavbou.
 
- OR Hasičského a záchranného zboru v Žiline – vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-6-001/2018 zo dňa 17.1.2018 – nemá námietky k stavbe.
 
- MO SR, agentúra správy majetku, Banská Bystrica – vyjadrenie č. ASMdpS-1-49/2018 zo dňa 16.1.2018 – súhlasí so stavbou za podmienky dodržania plánovaných technických a prevádzkových parametrov ZS a RRB a nenarušenia prevádzky rádiokomunikačných zariadení vojenskej správy.
 
- MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Žilina – záväzné stanovisko č. 07013/2018/ÚVHR/862 zo dňa 5.1.2018 – súhlasí s návrhom žiadateľa.
 
- SEVAK a.s. Žilina – stanovisko č. O18000634/LKo zo dňa 10.1.2018 – s umiestnením základňovej stanice a rádioreléovým bodom na parc. EKN č. 574/1 v k.ú. Rajec súhlasíme. Cez predmetnú parcelu v súčasnej dobe neprechádzajú inž. siete v správe Sevak, a.s.
 
- SPP – D. a.s. Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0014/2018/Ki zo dňa 4.1.2018 – po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
 
- Slovak Telekom a.s. Bratislava - vyjadrenie č. 6611815496 zo dňa 1.6.2018 – pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ST a.s. Podmienky vyjadrenia budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
 
- SSE – D. a.s. Žilina – vyjadrenie č. 4300085059 zo dňa 28.2.2018 1. V predmetnej lokalite katastra Rajec KN 2136/12, 574/1, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Podmienky vyjadrenia budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
 
4. Stavba nebude mať nepriaznivý účinok na ŽP, dodržia sa podmienky hygienické a bezpečnostné.
 
5. V zmysle územného plánu mesta schváleného 29.4.2008 uznesením MZ v Rajci pod č. 48/2008 sú uvedené parcely začlenené do priestorového a funkčného využitia F – plochy určené na poľnohospodárske využitie a ekologickú stabilitu krajiny, prípustnou funkciou je výstavba objektov technickej infraštruktúry.
 
6. Pred započatím zemných prác je potrebné vytýčenie inž. sietí príslušnými organizáciami, dodržať STN386415, STN756005.
 
7. K návrhu pre vydanie stavebného povolenia žiadateľ doloží 2x projektovú dokumentáciu a stanoviská dotknutých účastníkov konania.
 
8. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa a ostatných účastníkov územného konania.
 
9. Toto rozhodnutie platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o predĺženie platnosti tohto rozhodnutia.
 
Vyhodnotenie námietok : v konaní o umiestnení povoľovanej stavby nebola podaná žiadna námietka.
 
Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec, preskúmal predloženú "Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia " podanú Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava zastúpenú Lukromtel s.r.o., Československej armády 198/31, Kremnica na stavbu „ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC, elektrická prípojka NN “.
Umiestnenie stavby bude v katastrálnom území Rajec ako inžinierska stavba. Po preskúmaní podania stavebný úrad dňa 16.7.2018 oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a nariadil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie pripomienok a námietok. K umiestneniu stavby nebola vznesená žiadna námietka.
 
Stanoviská , ktoré obsahovali podmienky k umiestneniu stavby boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia . Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Stavebník k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť inžinierska stavba umiestnená, nemá vlastnícky vzťah. Oprávnenie na umiestnenie stavby má stavebník na základe nájomnej zmluvy.
 
Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vyrubuje správny poplatok vo výške 100,- €, ktorý bol uhradený.
 
Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec a web. stránke mesta.
 
Poučenie.
 
Podľa §53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 
Príloha pre žiadateľa :
 
Doručí sa :
 
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Lukromtel s.r.o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Na vedomie :
Okresný úrad Žilina, odpadové hospodárstvo, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, OPAK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, ovzdušie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
MDVSR, útvar oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
O2 Slovakia s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa