Oznámenie o uložení zásielky - Anton Brezáni

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 13.08.2018
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Anton Brezáni,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 13.08.2018 doručená doporučená listová zásielka.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec 13.08.2018 - 30.08.2018
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa