PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa 13. augusta  2018
P O Z V Á N K A
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 16. augusta 2018 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
Návrh programu:
 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
4. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkov hospodárenia
     Mesta Rajec za I. polrok 2018
    - Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta
     Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2018
5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 31/2018
    - Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
    – RO č. 31/2018
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Mesta Rajec
7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej služby
8. Prevádzkový poriadok mestského a evanjelického cintorína
9. Prevod, prenájom nehnuteľností
10. Návrh na zmenu čerpania úveru
11. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov MZ a určenie počtu poslancov MZ v jednotlivých volebných
      obvodoch
12. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 24.mája 2018
      do 16. augusta 2018
13. Návrh na vykonanie kontroly nad rámec schváleného Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta
      na 2. polrok 2018
14. Interpelácie
15. Diskusia
16. Rôzne
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
 Príloha:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa