Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
 
 
"Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Raiec" - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
 
Dňa 17. 07. 2018, doručil navrhovateľ Dolkam Šuja a.s., 015 01 Rajec na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "MŽP SR") podľa § 18 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. l písm. b) zákona Č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec", vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu.
...viac informácií - prílohy
 
Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
O Z N A M
PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA
rok 2018 Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania -
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania č. 8598/2018-1,7/ss, 39573/2018 zo dňa 19. júla 2018 k navrhovanej činnosti : „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestore Rajec “ navrhovateľa Dolkam Šuja, a.s. 015 01 Rajec, IČO: 31 561 870.
 
Mesto Rajec ako dotknutá obec podľa § 29 vyššie uvedeného zákona oznamuje verejnosti zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti spolu Plánom otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestore Rajec, ktoré je prístupné na webovom sídle ministerstva alebo je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na Mestskom úrade v Rajci, oddelení výstavby č.d. 5 na I. poschodí v čase od 8.00 hod, do 15.00 hod. v pondelok až piatok.
 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR do 10 pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznámenia.
 
V Rajci, 30.7.2018
Spis: 272/2015/OVS-2261
 
Bc. Júlia Tomčíková
Vedúca oddelenia výstavby
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa