Deklarácia spolupráce Mesta Rajec a Maratón klubu Rajec
 
     Mesto Rajec dlhodobo podporuje aktivity športových organizácií, medzi ktoré významne patrí aj Maratón klub Rajec. V ostatných rokoch spolupráca medzi Mestom Rajec a Maratón klubom Rajec sa viac a viac zhoršovala. Maratón klub Rajec opakovane nerešpektoval dohody pri organizovaní verejných podujatí. Vyvrcholilo to" pri organizovaní behu "Rajeckým rínkom" dňa 3.6.2018 neoprávneným napojením sa na elektrickú energiu z budovy MsÚ.
    Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo zvolané Mestom Rajec na deň 14.6. 2018 pracovné stretnutie. Rokovania sa zúčastnili za Maratón klubu Rajec predseda Pavol Uhlárik, JUDr. Bohuslav Gelatka a Ing. Peter Kardoš. Za prítomnosti časti členov mestskej rady, prednostu mestského úradu, vedúcej oddelenia kultúry a náčelníka mestskej polície rokovanie viedol primátor mesta. Pozvanie prijal aj riaditeľ' OO PZ Rajec mjr. PhDr. Miloš Jarina.
   Obsahom rokovania bolo rozdiskutovanie doterajšej "spolupráce", ich rezerv a nedostatkov. Mesto Rajec, ako správny orgán, nemôže tolerovať nerešpektovanie pokynov, resp. podmienok, ktoré stanovuje pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských podujatí. Pri vydávaní rozhodnutia sa vždy vychádza z platnej legislatívy, ktorá je platná ako pre organizátora, tak aj pre mesto. Zúčastnení mali možnosť vyjadriť sa ku všetkým prerokovaným otázkam, ako aj vyjadriť sa k vzneseným námietkam voči nedodržiavaniu Zákona č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Výsledkom rokovania bola prijatá dohoda o ďalšom postupe pri zabezpečení športových podujatí, spôsobe riešenia organizačných a technických podmienok. Neodmysliteľnou súčasťou takýchto podujatí bude aj zvýšenie bezpečnostných opatrení tak, aby sa riziká s tým spojené eliminovali alebo znížili na minimum.
    V nasledujúcom období zúčastnení deklarovali snahu o docielenie spoločnej koordinácie smerujúcej k dosiahnutiu vzájomnej informovanosti počas prípravy a realizácie takýchto podujatí. Z výsledku rokovania vyplynul záver, že "Veľký rajecký deň" a "Rajecký maratón" je vyvrcholením každoročnej snahy všetkých zúčastnených, čo by malo byť zároveň spájanie nás všetkých Rajčanov a nie rozdeľovanie.
    Prítomní konštatovali, že aj napriek niekedy rozdielnym názorom musíme spolupracovať, lebo všetky činnosti, ktoré robíme, robíme hlavne pre iných a nie pre seba.
 
 
                             Ing. Ján Rybárik v.r.                                                             Pavol Uhlárik  v.r.
primátor mesta                                                          predseda Maratón klubu Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa