Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 16.08.2018

Návrh - Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci
 
Návrh - Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska v Rajci
 
Návrh Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec
 
Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zariaďovacej pôsobnosti Mesta Rajec
 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2018 o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom mesta Rajec 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa