Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Rajec

Mesto Rajec
so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy 1. mája 412/1 , 015 01 Rajec
 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy, podľa vyhlášky
  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
  a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
  zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z.
 
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods. 1 písm. d) a § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva
- riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno
- vzdelávací proces a pod.)
- základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZUŠ, 1. mája 412/1, Rajec (podľa § 4 ods. 1 zákona
  č. 596/2003 Z. z.)
- dobré výsledky dosahované v odbornej práci – napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty
  z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
- referencie z predchádzajúcej praxe
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú
  činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej umeleckej školy
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického
  zamestnanca
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona
  č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte :
- do 27.07.2018 do 14.00 hod.
- na adresu zriaďovateľa : Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
- v zalepenej obálke, označenej heslom „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZUŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa
 
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Ďalšie informácie: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, telefón: 041/507 65 20
 
V Rajci, 21.06.2018
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa