PRIMÁTOR MESTA RAJEC
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
v y h l a s u j e
 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
 
Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
 
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- minimálna pedagogická prax – 5 rokov,
- vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zoznam požadovaných dokladov :
- písomná prihláška do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania zmysle nariadenia EPaR EÚ
  2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

Ďalšie požiadavky a kritéria :
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania :

Prihlášku do výberového konania a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť na adresu :
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.
 
Uzávierka prijímania prihlášok je 28.02.2019 o 13.00 hod.

Obálku označte heslom „VK – riaditeľ MŠ – „NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenia do výberového konania oznámený predsedom Rady školy pri MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 041/507 65 20.

V Rajci, 1.2.2019
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa