Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/243/2018
dňa 31.1.2018
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
EUB s.r.o. v zastúpení Pavlom Kubáňom, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO : 44736339
 
Meno (názov) a adresa stavebníka :
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. , Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina IČO : 36442151
 
Podal dňa 22.1.2018 s doplnením 29.1.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
 
9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS
 
v meste Rajec, ul. Hollého
v katastrálnom území : Rajec
na pozemkoch : C KN č. 2124/441, 2124/447, 2124/325, 271/1, 1316/1, 1316/5, 1316/7
charakter stavby : inžinierska stavba
 
Stavebné objekty :
SO 01 VN vedenia vzdušné
SO 02 NN vedenia káblové
PS 01 Trafostanice stožiarové
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rajec pod č. 01/2576/2017/UR/18-Ďu dňa 20.11.2017.
 
Mesto Rajec , ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle §58 a §62 stavebného zákona a v súlade s ust. §61 ods. 3, 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.
 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 26. februára 2018, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec v stránkové dni.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076515
 
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 
Doručí sa :
EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš
SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
DeutschMann, Národná 13, Žilina
Miloš Bronček, Mudrochova 908/1, Rajec
SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, Piešťany
 
Na vedomie :
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
RÚVZ, V. Spanyola 27, Žilina
OÚ ŽP - OH, OPaK, ŠVS, Ovzd., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Orange Sl. a.s. Metodova 8, Bratislava
O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
Mesto Rajec – verejná vyhlášk
 
Prílohy:
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa