Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery
I. 1 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VII. 27 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz
2 streda   28 streda
3 streda 29 streda
4 streda 30 streda
II. 5 streda piatok VIII. 31 streda piatok
6 streda   32 streda  
7 streda piatok 33 streda
8 streda   34 streda
III. 9 streda piatok 35 streda
10 streda   IX. 36 streda piatok
11 streda 37 streda   piatok
12 streda 38 streda  
13 streda 39 streda
IV. 14 streda piatok X. 40 streda piatok
15 streda   41 streda  
16 streda 42 streda
17 streda 43 streda
V. 18 streda piatok XI. 44 streda piatok
19 streda   piatok 45 streda  
20 streda   46 streda
21 streda 47 streda
VI. 22 streda piatok 48 streda piatok
23 streda   XII. 49 streda piatok  
24 streda 50 streda  
25 streda 51 streda
26 streda piatok 52 streda
NO+EO Zber odpadov s obsahom škodlivín (NO) a elektroodpadu (EO) z domácností
Kontajnery Zber triedeného odpadu PLASTY, SKLO 1x mesačne; podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz pre VKM, KOVY a PAPIER.
TKO Zmesový komunálny odpad.
VOK Pristavenie veľkorozmerných kontajnerov bude počas jarného upratovania
(marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október)
Jedlé oleje
a tuky
Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva v deň zberu PET fliaš. Je potrebné ich vyložiť spolu s vrecami v uzatvárateľných nádobách ( napr. PET fľaše ), alebo odovzdať v zbernom dvore.
 
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa