Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 
Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-201 8/0065-002/Ros
Vybavuje: Ing. Rosincová, 041 -7335678
V Žiline 16.01.2018
 
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania
a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
 
Stavebník: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec IČO 00321575, požiadal dňa 22.01.2017 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek) Hollého ul. Rajec - objekty SO 05.1 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 05.2 Vodovodná prípojka, SO 06 Kanalizačná splašková a dažďová prípojka, SO Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL., podľa PD, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier.
Predmetná stavba rieši napojenie navrhovaného bytového domu na Hollého ulici v Rajci na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
Stavba je navrhnutá na parcelách KN-C č. 1103/1, 1103/4, 1103/5 katastrálne územie Rajec. Územne rozhodnutie na stavbu vydal stavebný úrad Mesto Rajec, pod č. 01/3109/2017/UR/22-Ďu zo dňa 12.12.2017.

Dňom podania žiadostí bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26, § 21 a § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň

8. februára o 10:15 hod.
so stretnutím na Okresnom úrade Žilina (na adrese uvedenej v záhlaví),
II. poschodie, pojednávania miestnosť č. 5.
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na pracovisku OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, Klientske centrum a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány v mieste stavby.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dáva možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

RNDr. Drahomíra Macášková  v.r.
vedúca odboru

Oznámenie sa doručí:
1. Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
2. Inggroup, s.r.o., Ing. Miloslav Remiš, Revolučná 10, Žilina
3. Karol Betinský, Veľká Čierna 131, 015 01 Rajec
4. Jarmila Betinská, Veľká Čierna 131, 015 01 Rajec
5. SEVAK, a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960. Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
7 . SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 11 Bratislava
8. SSE-D, a.s., Pri Rajčanke 2927,010 17 Žilina
9. Bineko, spol. s.r.o., Javorová 164,015 01 Rajec
10. ORHaZZ v Žiline,Námestie požiarnikov 1, Žilina
11. RÚVZ, V. Spanyola č. 27, Žilina
12. Okresný úrad Žilina, OSŽP, ŠS OH, Vysokoškolákov 8556/338, Žilina
13. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou - Okresný úrad Žilina
14. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou - Mesto Rajec
15. spis
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa