Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

MVM, s.r.o.
Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina
 
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
 
Dátum: 12.01.2018
 
Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (ďalej SSE-D) na 22kV vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia č. 253, ktoré prechádza Vašim katastrom, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 25112012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám preto oznamuje, ako príslušnému dotknutému orgánu verejnej správy, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia.
Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe tohto listu.
Na základe uvedeného Vás žiadame podľa §11 ods.3 zákona č.25112012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o doručenie výzvy a mapových podkladov, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, vlastníkom verejnou vyhláškou, a to ich vyvesením počas 30 dní na úradnej tabuli obce.
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa