Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Mesto Rajec SOCÚ
Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
č.j.01/3445/2017/ST/01-Ďu
dňa 15.1.2018
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Žiadateľ :
Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO : 34347470
 
Podal dňa 13.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
 
Nájomný bytový dom (33 bytových jednotiek )
 
v meste Rajec, ul. Hollého
na pozemkoch parc. č. 1103/5, 1103/2, 1103/1, 1103/4, 1101/1, 1101/17 v kat. území Rajec
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, §3a posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle §58 a §60 stavebného zákona a v súlade s ust. §62 stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
 
STAVBA : Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek ) O
bjekty stavby :
SO 01 Bytový dom
SO 02 Prístrešok komunálneho odpadu
SO 03 Komunikácie a spevnené plochy
SO 04 Sadové úpravy
SO 05.2 Vodovodná prípojka
SO 08 Elektrická prípojka NN
SO 09 Teplovodná prípojka
SO 10 Verejné osvetlenie
 
V meste Rajec, ul. Hollého, na pozemkoch parc. č. 1103/5, 1103/2, 1103/1, 1103/4, 1101/1, 1101/17 k.ú. Rajec.
sa podľa §66 stavebného zákona POVOĽUJE
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude umiestnená v zmysle Rozhodnutia o umiestnení stavby č.01/3109/2017/UR/22-Ďu zo dňa 12.12.2017.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej : Ing. arch. Marián Ferjo, Tristán studio s.r.o., Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal žiadateľ.
3. Stavebné objekty :
SO 01 Bytový dom
Štvorpodlažný bytový dom s 33 bytovými jednotkami sa člení na tri sekcie, v každej bude 11 bytov. Stavba bude s plochou strechou. Do bytového domu sa vstupuje vonkajšou rampou alebo schodiskom do zádveria a potom do chodby so schodiskom, z ktorej sú prístupné byty. Jednoizbový byt – pozostáva zo vstupnej chodby, z ktorej sú prístupné ostatné časti bytu kúpelňa s wc, kuchyňa a spálňa. Z priestoru spálne je prístupná loggia. Dvojizbový byt – pozostáva zo vstupnej chodby, z ktorej sú prístupné ostatné časti bytu kúpelňa, wc, spálňa a spoločný priestor kuchyne a obývacej izby. Z tohto priestoru je prístupná aj loggia. Trojizbový byt – pozostáva zo vstupnej chodby z ktorej sú prístupné ostatné časti bytu kúpelňa, wc, 2x spálňa a spoločný priestor kuchyne a obývacej izby. Z tohto priestoru je prístupná aj loggia. Komunikačným schodiskom sú prístupné všetky podlažia a na 1.NP sa nachádzajú skladové priestory a miestnosť výmenníka.
 
SO 02 Prístrešok komunálneho odpadu
Prístrešok je kovová konštrukcia s pôdorysom 4,0 x 4,5m, výškou 2,58m.
 
SO 03 Komunikácie a spevnené plochy
Navrhovaná komunikácia sa pripája na miestnu vnútroareálovú komunikáciu preplátovaním konštrukčných vrstiev. Navrhnuté sú kolmé parkovacie státia v celkovom počte 17 parkovacích miest, pričom 1 parkovacie miesto je vyhradené pre osoby ZŤP. Navrhovaný chodník prepája spevnenú plochu vedúcu pri existujúcom bytovom objekte a vedie ďalej ku novej navrhovanej prístupovej komunikácií. Vedený je v súbehu s ňou a pokračuje popred nový navrhnutý bytový dom. Tu sa napája na rampy a schodiská.
 
SO 04 Sadové úpravy
Sadové úpravy riešia exteriér navrhovaného obytného domu. Vzrastlé dreviny predstavujú listnaté aj ihličnaté dreviny, ako aj okrasné kry, ktoré tvoria doplnkovú funkciu tak, aby čiastočne oddeľovali susediace pozemky.
 
SO 05.2 Vodovodná prípojka
Napojenie bytového domu bude vodovodnou prípojkou z objektu SO 05.1 rozšírenie vodovodu.
 
SO 08 Elektrická prípojka
NN Z existujúcej trafostanice 1311/ts/rajec sa káblom napojí nová istiaca skriňa PRIS osadená pri bytovom dome.
 
SO 09 Teplovodná prípojka
Z hlavnej trasy teplovodu bude odpojená T-odbočkou, ďalej bude pokračovať smerom k bytovému domu.
 
SO 10 Verejné osvetlenie
Parkovacie miesta budú osvetlené pouličnými lampami, ktoré sa napoja na jestvujúci okruh pouličných lámp.
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa