Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
č.j.01/3109/2017/UR/22-Ďu dňa 12.12.2017
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa : Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO 34347470
 
podal dňa 10.11.2017 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek )
 
Objektová skladba :
SO 01 Bytový dom
SO 02 Prístrešok komunálneho odpadu
SO 03 Komunikácie a spevnené plochy
SO 04 Sadové úpravy
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Kanalizačná splašková a dažďová prípojka
SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL
SO 08 Elektrická prípojka NN
SO 09 Teplovodná prípojka
SO 10 Verejné osvetlenie
 
v meste Rajec, ul. Hollého
v katastrálnom území : Rajec
 
na pozemkoch C KN parcel. číslo: 1103/5, 1103/2, 1103/1, 1103/4, 1101/1, 1101/17 k.ú. Rajec Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 12.12.2017, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
 
podľa §39a stavebného zákona
 
POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek )
 
Plné znenie verejnej vyhlášky v prílohe
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa