Oznámenie o uložení zásielky -Roman Gažúr -Simona Gažúrová -Jozef Klinec -Tomáše Kordiš -Radoslav Lednický -Mária Miersová -Miriam Mišová -Anton Rybárik -Peter Rýpal -Jana Slyšková -Miroslav Vavrík -Vladimír Vavrík

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 28.11.2017
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
        - Roman Gažúr,
        - Simona Gažúrová,
        - Jozef Klinec,
        - Tomáše Kordiš,
        - Radoslav Lednický,
        - Mária Miersová,
        - Miriam Mišová,
        - Anton Rybárik,
        - Peter Rýpal,
        - Jana Slyšková,
        - Miroslav Vavrík,
        - Vladimír Vavrík
        
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola dňa 28.11.2017 doručená doporučená listová zásielka.
Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 4 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec 28.11.2017 - 13.12.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa