Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby 9675 Rajec – Hollého – Zahustenie DTS

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/2576/2017/UR/18-Ďu d
ňa 20.11.2017
 
ROZHODNUTIE
O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno ( názov ) a adresa žiadateľa :
EUB s.r.o., v zastúpení Pavlom Kubáňom, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO : 44736339
 
Meno (názov) a adresa stavebníka :
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. Pri Rajčanke 2927/8 010 47 Žilina IČO : 36442151
 
podal dňa 12.9.2017 s doplnením 2.10.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
9675 Rajec – Hollého – Zahustenie DTS
 
v meste Rajec; ul. Hollého
k.ú. Rajec
na pozemkoch : C KN č. 2124/441, 2124/447, 2124/325, 271/1, 1316/1, 1316/5, 1316/7
členenie stavby : inžinierska stavba
 
Stavebné objekty :
SO 01 VN vedenia vzdušné
SO 02 NN vedenia káblové
PS 01 Trafostanice stožiarové
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 39a stavebného zákona a v súlade s ust. § 35 a § 37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 2.11.2017, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
 
podľa § 39a stavebného zákona strana
 
POVOĽUJE
UMIESTNENIE STAVBY
 
9675 Rajec – Hollého – Zahustenie DTS
 
v meste Rajec, ul. Hollého
v katastrálnom území : Rajec
na pozemkoch C KN parc. č. : 2124/441, 2124/447, 2124/325, 271/1, 1316/1, 1316/5, 1316/7
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa