Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek )

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/3109/2017
dňa 14.11.2017
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO 34347470
podal dňa 10.11.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek )
 
Objektová skladba:
SO 01 Bytový dom
SO 02 Prístrešok komunálneho odpadu
SO 03 Komunikácie a spevnené plochy
SO 04 Sadové úpravy
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Kanalizačná splašková a dažďová prípojka
SO 07 Kanalizačná dažďová prípojka cez ORL
SO 08 Elektrická prípojka NN
SO 09 Teplovodná prípojka
SO 10 Verejné osvetlenie
 
v meste Rajec, ul. Hollého v katastrálnom území : Rajec
na pozemkoch C KN parcel. číslo : 1103/5, 1103/2, 1103/1, 1103/4, 1101/1, 1101/17
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, neznámym účastníkom konania doručuje formou verejnej vyhlášky.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie a miestne zisťovanie dňa 12. decembra 2017 o 10,00 hodine
v Malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076515
 
Ing. Ján Rybárik  v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
Doručí sa :
Ing. Viliam Čech, K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov
Fabana Ján, J. Kráľa 767, Rajec
Pauliny Ľubomír, Hollého 183, Rajec
Paulinyová Linda, Hollého 183, Rajec
Betinská Jarmila, Veľká Čierna 131, Rajec
RÚVZ, V. Spanyola 27, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
SSE – D. a.s. Pri Rajčanke 2927, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
OÚ ŽP - EIA, OH, ŠVS, OPaK, Ovzd., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 44, Žilina
Bineko s.r.o., Javorova 164, Rajec
Orange Sl. a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
O2 Sl. s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
UPC Broadband Sl. s.r.o., Na Závaží 857/7, Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
Formou verejnej vyhlášky :
vlastníci na parc. C KN č. 2125/1
spoluvlastníci na parc. C KN č. 1103/4
 
 Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa