Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 08.11.2017

 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti havnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2018
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2013 o odpadoch 
...viac informácií             
Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2018
Návrh - Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2018 - 2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ..../2017 z 14.12.2017 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ..../2017 z 14.12.2017 o dani za psa na kalendárny rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č....../2017 z 14.12.2017 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ..... /2017 z 14.12.2017 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ......./2017 z 14.12.2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ....../2017 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. ......./2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ...../2017 z 14.12.2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ...../2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec
Návrh - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. ....../2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území mesta Rajec.
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechať majetok obce do výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do výpožičky, a to :
pozemok KNC parcela č. 1103/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4115 m2 a pozemok KNC parcela č. 1103/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 129 m2, bývalý sklad horľavín postavený na pozemku KNC parcela č. 1103/2. Nehnuteľnosti sú evidované na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti za účelom výstavby nového bytového domu s 33 bytovými jednotkami vypožičiavateľovi :
Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO: 34347470
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
vypožičiavateľ má na základe výsledku verejného obstarávania uzavretú s požičiavateľom Mesto Rajec Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov č. ZML 2017/168, predmetom ktorej je výstavba 33 nájomných bytov bežného štandardu na ul. Hollého v Rajci s následným prevodom vlastníckych práv uzavretím Kúpnej zmluvy. Pre potreby územného a stavebného konania sa počas doby výstavby bytového domu poskytujú vyššie uvedené pozemky a stavba do bezplatného užívania.
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do nájmu a to :
pozemku: KNC parcela č. 525, druh pozemku orná pôda o výmere 622 m2 v časti o výmere 6,05 m2, evidovaného na LV č. 1500, KNE parcela č. 7065, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1870 m2 v časti o výmere 13,6 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 3333, KNE parcela č. 729/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1113 m2 v časti o výmere 7,85 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti do nájmu žiadateľovi Zdenkovi Kianičkovi a manželke Marte Kianičkovej, obaja bytom Ďurčina 370
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
na časti uvedených pozemkov bude položené kanalizačné potrubie pre potreby odvádzania splaškových vôd z domovej čistiarne odpadových vôd novostavby rodinného domu žiadateľa v zmysle projektovej dokumentácie.
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do nájmu a to :
časti stavby hnojiska (jedna hnojová jama) postavenej na KNC parcele č. 2171/20 evidovanej na LV č. 1500 vlastníctve Mesta Rajec v celosti do nájmu žiadateľovi Agroregión, a.s. Hollého 203/50 Rajec
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
žiadateľ v súčasnosti pristúpil k vybudovaniu svojho hnojiska v lokalite Vojtová, do doby ukončenia výstavby nového hnojiska požiadal mesto o poskytnutie hnojiska vo vlastníctve mesta nachádzajúce v lokalite Krivín. Mesto Rajec tohto času nevyužíva naplno kapacitu hnojiska v Krivíne pre účely uloženie rozložiteľného biologického odpadu a nie je predpoklad jeho naplnenia za obdobie 1 roka.
Návrh - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
...viac informácií
Návrh - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
...viac informácií
Návrh - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
...viac informácií
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa