Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému

Logo VUC Žilina

Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému
Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Projekt spolufinancovaný z: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. V3/2017/HP/9 uzatvorenej podľa § 51 Občianského zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany v meste Rajec, zvýšiť úroveň ochrany verejného poriadku, majetku obyvateľov mesta Rajec, návštevníkov a iných subjektov pôsobiacich v meste Rajec.
Umiestnenie kamery je vymedzené na relatívne frekventované miesto – časť pri Skateparku, futbalovom štadióne, tenisových kurtoch, novom mestskom bytovom dobe a značnú časť záberu predstavujú i podnikateľské subjekty.
Termín realizácie:
Projekt sa realizoval v termíne 09-10/2017 v priestoroch SKATE parku v Rajci
na ul. Hollého.
Dotácia z VÚC: 500,- EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dodávateľ: ELPA ALARM spol. s r.o., Malá Čierna 115, 015 01 Rajec
Celkové náklady projektu: 1347,60 EUR
Výsledok projektu: Z finančných prostriedkov získaných zo Žilinského samosprávneho kraja sa zakúpil 1 ks kompaktnej kamery so všetkými komponentmi a inštalačným materiálom.
    
Príloha:  
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa