Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby bez ústneho jednania – opakované prejednanie

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j. 01/1405/2017-2
dňa 4.10.2017
OZNÁMENIE ZAČATIA KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ
STAVBY BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA
– OPAKOVANÉ PREJEDNANIE
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa : Miroslav Patúš Jabloňova 196/4, 015 01 Rajec
 
Podal dňa 9.5.2017 s doplnením 28.8.2017 žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na stavbu :
 
Stavebné úpravy bytovej jednotky
 
v meste Rajec, ul. Jabloňova s.č. 196, byt č. 14
v katastrálnom území Rajec
na pozemku parcel.číslo 1070/5
 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.
 
Predmet stavby :
- v byte boli vybúrané deliace priečky okolo inštalačného jadra pri vstupe. Namiesto nich boli vymurované nové deliace priečky pre kúpeľňu a WC.
- existujúce podlahy boli vymenené za nové podlahy
- v obývacej izbe bol pri komíne zrealizovaný nový kozub
- v nosnom obvodovom plášti boli v jednom otvore balkónové dvere spolu s oknom. Okenný parapet bol vybúraný a vzniklo jedno francúzske okno, šírka existujúceho otvoru sa nezmenila
- odpojenie od centrálneho tepelného zdroja vykurovania
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil žiadosť v zmysle §88a, §58, §62 a §85 stavebného zákona a v súlade s §61 ods.3 stavebného zákona a podľa §26 ods.1 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o dodatočnom povolení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Odôvodnenie : keďže do určeného termínu ústneho prejednania dňa 8.9.2017 nebolo všetkým účastníkom konania doručené oznámenie o začatí predmetného konania v lehote v zmysle §61 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad nariadil opakované prejednanie.
 
Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery stavby na základe miestneho zisťovania a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie dodatočného povolenia stavby, upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
V súlade s §61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať.
 
Ak účastníci konania v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Toto oznámenie sa vlastníkom bytu č. 5 na 1. p., vchode č. 1 bytového domu s.č. 196 na parc. KN č. 1070/5 k.ú. Rajec doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Rajec.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade mesta Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec v stránkové dni.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076515
 
Ing. Ján Rybárik 
primátor mesta Rajec
 
 
Doručuje sa :
Miroslav Patúš, Jabloňova 196, Rajec
Alojz Ďurech, Jabloňova 196, Rajec
Stanislava Ďurechová, Jabloňova 196, Rajec
Ondrej Kasman, Jabloňova 196, Rajec
Božena Kasmanová, Jabloňova 196, Rajec
Jana Dubcová, Jabloňova 196, Rajec
Zuzana Marčeková, Obchodná 100/3, Zbýňov
Kováčiková Štefánia, 1. mája 432, Rajec
Mruzek Štefan, Jabloňova 196, Rajec
Bc. Katarína Remencová, K. Kmeťku 3165/7, Žilina
Mgr. Capko Ivan, Jabloňova 196, Rajec
Capková Jana, Jabloňova 196, Rajec
Gablik Jozef, Jabloňova 196, Rajec
Gajdicová Katarína, Kunerad 212
Ing. Patúš Vladimír, Jabloňova 196, Rajec
Patúšová Katarína, Jabloňova 196, Rajec
Spoločenstvo vlastníkov domu č. 196, Jabloňova 196, Rajec
Ing. Jozef Bôtoš, Rajecká Lesná 397
TORVIK s.r.o., Viktor Hajster, Kollárova 700, Rajec
BINEKO s.r.o., Javorova 164, Rajec
spis
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa