Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
 
ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania
 
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/011452-003/Hnl
V Žiline 26.09.2017
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce Jasenové", ktoré predložil obstarávateľ: Obec Jasenové, Obecný úrad Jasenové 50, 013 19 Kl'ače, IČO 00321346 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
 
Strategický dokument "Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce Jasenové", obstarávateľa: Obec Jasenové, Obecný úrad Jasenové 50, 013 19 Kl'ače, IČO 00321346

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA v platnom znení. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa