Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - 9675 Rajec - Hollého - Zahustenie DTS

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec
č.j.01/2576/2017
dňa 2.10.2017
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o. v zastúpení Pavlom Kubáňom, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 44736339
Meno (názov) a adresa stavebníka : Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. Pri Rajčanke 2927/8 010 47 Žilina, IČO: 36442151
 
podal dňa 12.9.2017 s doplnením 2.10.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
9675 Rajec - Hollého - Zahustenie DTS
v meste Rajec; ul. Hollého
k.ú. Rajec
na pozemkoch : C KN č. 2124/441,2124/447, 2124/325, 271/1, 1316/1, 1316/5, 1316/7
členenie stavby : inžinierska stavba
Stavebné objekty :
SO 01 VN vedenia vzdušné
SO 02 NN vedenia káblové
PS 01 Trafostanice stožiarové
 
Mesto Rajec , ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie dňa 2. novembra 2017 o 10:00 hodine
na Mestskom úrade v Rajci, malá zasadačka na 1. poschodí.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia, stavebný úrad Mesta Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 

Doručí sa:
EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš
SSE - D. a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 834/3, Piešťany
RÚVZ, V. Spanyola 27, Žilina
OÚ ŽP - OH, OPaK, ŠVS, Ovzd., M.R. Štefánika 1, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovák Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Orange SI. a.s. Metodova 8, Bratislava
02 SI. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
DeutschMann, Národná 13, Žilina
Miloš Bronček, Mudrochova 908/1, Rajec
Mesto Rajec - verejná vyhláška
spis
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa