OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
pozemkový a lesný odbor
Andreja Kmeťa 17,
011 39 Žilina
c.: OU-ZA-PLO 2017/005182/Št/PK-Vv
V Žiline, dna 22. 09. 2017
 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
NARIADENIE KONANIA O ZACATÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV
 
Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona c. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa § 7 ods. 2 zákona
 
n a r i a d u j e
 
na základe žiadosti Mesta Rajec zo dna 18. 2. 2015 podanej doporučenou listovou zásielkou Mestom Rajec, sídlo Námestie SNP 2/2, Rajec dna 5. 3. 2015, doplnenej dna 24. 8. 2017, konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) v katastrálnom území Rajec z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona a to z dôvodu usporiadania pozemkov vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.
 
Dôvody nariadenia prípravného konania:
Dňa 9. 3. 2015 bola doporučenou listovou zásielkou doručená na Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-PLO“) žiadosť Mesta Rajec o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rajec.
Žiadosť o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav žiadateľ podal v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. h) zákona a to z dôvodu usporiadania pozemkov vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. V žiadosti navrhol obvod pozemkových úprav a ciel pozemkových úprav.
 
Navrhovaný obvod pozemkových úprav v katastrálnom území Rajec tvoria parcely registra:
– C KN c.: 108, 109, 2124/346, 2124/551, 2124/558, 2124/560, 2124/561, 2124/563, 2124/564, 2125/33 a 2125/37,
– E KN c.: 96, 97, 98, 99/2, 100/2, 101/1, 102, 103/1, 103/2, 104 až 107, 110, 111/2, 112, 113, 114/1, 114/2, 115 až 120, 121/2, 122, 123, 124/2, 124/3, 125 až 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130/2, 3565/2, 3566/2, 3568 až 3570, 3571/1, 3571/2, 3572 až 3574, 3575/1, 3575/2, 3575/3, 3576/2, 3609/4, 3609/5, 3610/1, 3610/2, 3611/1, 3611/2, 3615, 3616/2, 3616/101, 3617 až 3630, 3633 až 3638, 3639/1, 3639/2, 3640/1, 3640/2, 3641/1, 3641/2, 3642/1, 3642/2, 3643/1, 3643/2, 3644/1, 3644/2, 3645/1, 3645/2, 3646/1, 3646/2, 3646/3, 3647/1, 3647/2, 3648/1, 3648/2, 3649/1, 3649/2, 3650/1, 3650/2, 3651/1, 3651/2, 3652/1, 3652/2, 3653/1, 3653/2, 3654/1, 3654/2, 3655/1, 3655/2, 3656/1, 3656/2, 3657/1 a 3657/2.
 
Navrhovaný obvod pozemkových úprav je znázornený v grafickej časti, ktorý tvorí prílohu nariadenia.
Cieľom navrhovaných pozemkových úprav je vhodným usporiadaním pozemkov zabezpečiť ich využitie pre individuálnu bytovú výstavbu, komplexnú bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť v súlade s platným územným plánom mesta.
Dňom podania žiadosti začalo podľa § 18 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie o pozemkových úpravách. Po preskúmaní žiadosti OÚ- PLO nariaďuje prípravné konanie v súlade s § 7 ods. 2 zákona.
V súlade s § 6 ods. 1 zákona účastníkmi pozemkových úprav sú vlastníci a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, vlastníci ostatného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byt pozemkovými úpravami dotknuté, Slovenský pozemkový fond a Mesto Rajec.
OÚ-PLO zároveň vyzýva účastníkov konania, aby sa v lehote do 15 dní vyjadrili k návrhu na začatie konania o pozemkových úpravách, aby uplatnili svoje námietky, pripomienky a návrhy na riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obvode pozemkových úprav.
 
Účelom prípravného konania je:
– preverenie účelnosti pozemkových úprav,
– určenie hraníc obvodu pozemkových úprav,
– zistenie záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy,
– prerokovanie dôvodov a predpokladov začatia pozemkových úprav s Mestom Rajec,
– prerokovanie potreby revízie údajov katastra nehnuteľnosti s Okresným úradom Žilina
– katastrálnym odborom,
– v spolupráci s orgánom územného plánovania určenie záväznosti územnoplánovacích podkladov a možností ich
   využitia,
– informovanie účastníkov konania o plánovanom konaní,
– zriadenie prípravného výboru,
– obstaranie vyjadrení potrebných na konanie o pozemkových úpravách,
– prerokovanie vykonania pozemkových úprav s hospodárskymi subjektmi, ktoré obhospodarujú pozemky
   v navrhovanom obvode pozemkových úprav,
– prerokovanie vykonania pozemkových úprav s orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania,
– preukázanie zabezpečenia financovania nákladov spojených s pozemkovými úpravami.
 
Na základe výsledkov prípravného konania OÚ-PLO rozhodne o povolení alebo o nepovolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav.
 
Toto nariadenie prípravného konania sa podľa § 7 ods. 3 zákona zverejňuje v meste Rajec na verejne prístupnom mieste. Nariadenie prípravného konania sa zverejňuje na dobu 15 dní. Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
 
 
Ing. Štefan Macášek v.r.
vedúci odboru
 
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa