Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
č.j.0111514/2017/UR/14-Ďu
dňa 14.9.2017
 
ROZHODNUTIE
O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený: AGS spol. s.r.o. Priemyselná 14,971 01 Prievidza
 
podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
INS FTTH ZA Klaster RAJC 03
 
katastrálne územie : Rajec, Jasenové, Kľače, Zbyňov, Konská, Rajecké Teplice
na pozemkoch: líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona
charakter stavby: inžinierska stavba - elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stav. zákona
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov apodľa §117 zákona 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
 
podľa §39a) stavebného zákona
 
POVOĽUJE
UMIESTNENIE STAVBY
 
INS FTTH ZA Klaster RAJC 03
 
katastrálne územie: Rajec, Jasenové, Kľače, Zbyňov, Konská, Rajecké Teplice
 
Plné znenie verejnej vyhlášky - stavebného povolenia:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa