Oznámenie o uložení zásielky - Dobroslava Bliznáková, Anton Brezáni, Oľga Gabajová, František Kardoš, Stanislav Kasman, Ľubomír Kypus, Jozef Miedzga, Pavol Pekarík

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 04.09.2017
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
        - Dobroslava Bliznáková,
        - Anton Brezáni,
        - Oľga Gabajová,
        - František Kardoš,
        - Stanislav Kasman,
        - Ľubomír Kypus,
        - Jozef Miedzga,
        - Pavol Pekarík,
        
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola dňa 04.09.2017 doručená doporučená listová zásielka.
Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 4 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec 04.09.2017 - 20.09.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa