Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kunerad"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2017/032133-002/Hml
V Žiline dňa 17.07.2017
vybavuje: Mgr. Hanuliaková
 
 
Vec:
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kunerad" - zaslanie oznámenia
 
Obstarávateľ, Obec Kunerad, Kunerad 60, 013 13 Rajecké Teplice, doručil dňa 14. 07.2017 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kunerad", ktorý vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame.
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č:2 Územného plánu obce Kunerad" je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-2-uzemneho-planu-obce-kunerad-
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa